Društvo MDS predlaga izvedbo javnega razpisa za novo Upravo Adrie Airways

NatisniNatisni

Peter Marn (na sliki), delničar družbe Adria Airways, d.d. in vodja odbora malih delničarjev Adrie Airways pri Društvu MDS (Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši), je podal nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 31. seje skupščine delničarjev družbe Adria Airways, ki bo 30. novembra 2011 med drugim odločala tudi o prehodu iz enotirnega v dvotirni sistem upravljanja.

 

Ljubljana, 06. november 2011


 

Ali novela ZGD Klemnu Boštjančiču preprečuje delu v novi upravi Adrie Airways?

Društvo MDS meni, da je zaradi novele ZGD, ki jo je ponovno potrdil Državni zbor Republike Slovenije  resno pod vprašajem morebitna pravna legitimiteta imenovanje g. Klemna Boštjančiča za predsednika ali člana Uprave Adrie Airways, ki je trenutno izvršni direktor v  Adrii Airways, saj je pred tem »uspešno?!« opravljal funkcijo člana Nadzornega sveta družbe Vegrad, ki pa je končal v stečaju.

Zato v svojem nasprotnem predlogu k 4. točki dnevnega reda delničar predlaga, da  skupščina naloži obvezo novoizvoljenemu Nadzornemu svetu družbe, da skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah in njegovimi dopolnili ter sprejetimi dopolnitvami statuta družbe, najkasneje v 30 dneh po konstituiranju nadzornega sveta izvede javni razpis za člane Uprave družbe.

 

Uprava Adrie Airways z največ 2 članoma

Pri tem Društvo MDS apelira na lastnike, naj bo uprava vitka in operativna, torej z 1 ali največ 2 članoma, hkrati pa resno prevetrijo organizacijo dela v družbi, povečajo standarde osebne odgovornosti posameznih vodij oz. direktorjev, saj bodo njihove odločitve sprejete v letošnjem letu odražale poslovne rezultate že v letu 2012.

 

Javni razpis za upravo v izogib zapletom na registrskem sodišču

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji izredni seji 02. novembra 2011 ponovno potrdil spremembo Zakona o gospodarskih družbah, ki med drugim prepoveduje opravljanje funkcije nadzora in upravljanja osebam, ki so prej bili v Upravi ali Nadzornem svetu družbe, ki je šla v stečaj. Ker obstaja velika nevarnost, da bi zaradi tega določila registrsko sodišče zavrnilo vpis enega od možnih kandidatov za člana ali predsednika Uprave, ki je svojo funkcijo opravljal kot izvršni direktor, je smiselno, da se objavi javni razpis, ki odstrani vse morebitne pravne dileme,ki so z uveljavitvijo tega zakona nastale, še pred morebitnim imenovanjem novih članov Uprave družbe.

 


 

Besedilo nasprotnega predloga:

Podpisani delničar družbe Adria Airways, Slovenski letalski prevoznik,d.d., Zgornji Brnik 130.h, 4210 Brnik; Peter Marn, Plevančeva ulica 5, 1000Ljubljana, kot imetnik 3.354 lotov delnic družbe, na podlagi določb veljavno sprejetega Statuta delniške družbe Adria Airways, Slovenski letalski prevoznik,d.d., Zgornji Brnik 130.h, 4210 Brnik ter v skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1C, Ur.l.RS št. 42/2006, popr. 60/2006 in65/2009 UPB3) v zvezi s 31. redno sejo skupščine delniške družbe Adria Airways,Slovenski letalski prevoznik, d.d. Zgornji Brnik 130.h, SI - 4210 Brnik,sklicane na dan 30.11.2011 podajam naslednji nasprotni predlog ter sporočam, da bom v skladu z prvim odstavkom 300. člena ZGD-1C druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

 

NASPROTNI PREDLOG k predlogu sklepa številka k 4. točki objavljenega dnevnega reda 31. Skupščine družbe Adrie Airways Slovenski letalski prevoznik, d.d., Zgornji Brnik 130.h.,4210 Brnik »4. Sprememba statuta«

 

Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda se glasi:

"4.1. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe glede načina upravljanja družbe z uvedbo dvotirnega sistema upravljanja po priloženem gradivu. Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v poslovno sodni register.

4.2. Skupščina nalaga novoizvoljenemu Nadzornemu svetu družbe, da skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah in njegovimi dopolnili ter sprejetimi dopolnitvami statuta družbe, najkasneje v 30 dneh po konstituiranju nadzornega sveta izvede javni razpis za člane Uprave družbe."

 

Obrazložitev: Državni zbor Republike Slovenije je na svoji izredni seji 02. novembra 2011 ponovno potrdil spremembo Zakona o gospodarskih družbah, ki med drugim prepoveduje opravljanje funkcije nadzora in upravljanja osebam, ki so prej bili v Upravi ali nadzornem svetu družbe, ki je šla v stečaj. Ker obstaja velika nevarnost, da bi zaradi tega registrsko sodišče zavrnilo vpis enega od možnih kandidatov za člana ali predsednika Uprave, ki je svojo funkcijo opravljal kot izvršni direktor, je smiselno, da se objavi javni razpis, ki odstrani vse morebitne pravne dileme,ki so z uveljavitvijo tega zakona nastale, še pred morebitnim imenovanjem novih članov Uprave družbe.

 

Ljubljana,04.11.2011

 

Peter Marn
delničar – predlagatelj
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.