Mercata

Mercata, d.d. - Kontaktni podatki

MERCATA, finančna družba, d.d. (oznaka delnice: MROR)
Trg republike 3
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 401 21 00
Faks: +386 (1) 401 21 09
Spletna stran: www.mercata.si

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

Kdo se v Splošni plovbi boji izredne revizije

Mali delničarji družbe pooblaščenke Pomorska družba d.d. so zaskrbljeni nad zmanjševanjem vrednosti Splošne plovbe d.o.o., Portorož, kot edinega premoženja Pomorske družbe. Delničarji so bili oškodovani že pri samem prevzemu Pomorske družbe, ki jo je nemški ladjar ob asistenci tedanjega direktorja Pomorske družbe Vladimirja Zevnika prevzel na netransparenten način ter po mnogo prenizki ceni, s čimer so delničarji v svoji družbi čez noč postali manjšinski delničarji. Kljub temu, da je prevzemnik presegel 50 % lastništva Pomorske družbe, delničarjem nikoli ni ponudil prevzemne ponudbe.

 

Ljubljana, 30. januar 2012


Zaradi vsega navedenega smo pričakovali, da bodo družbeniki na četrtkovi skupščini Splošne plovbe, ki se je udeležil tudi izvršni direktor Društva MDS, izglasovali predlagano izvedbo posebne revizije po 318. členu ZGD-1, ki bi pokazala dejanske vzroke za zmanjšanje vrednosti našega premoženja, naloženega v delnice Pomorske družbe. Kljub drugačnim razlagam in trditvam o nepotrebnih stroških, s katerimi je reviziji nasprotoval predsednik uprave Splošne plovbe Egon Bandelj (prav katerega posli pa so bili predmet predlagane revizije), ni prav nobenega zadržka, da družbeniki tudi v družbi z omejeno odgovornostjo ne bi smeli imenovati posebnega revizorja za preveritev tovrstnih poslov. Vendar pa je na skupščini Splošne plovbe namerno nedopustno ravnanje pooblaščencev SOD in KAD omogočilo nemškemu ladjarju kot večinskemu lastniku Splošne plovbe, da je preprečil izvedbo predlagane revizije. Na skupščini je bilo namreč nesporno ugotovljeno, da pooblastilo pooblaščenca Pomorske družbe ni bilo pravno veljavno, saj kljub izrecnemu pozivu predsedniku nadzornega sveta Pomorske družbe, odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu, na skupščini ni bil predložen noben dokaz, da je pooblastilo podpisala oseba, ki je zakoniti zastopnik družbe. Zaradi neveljavnega pooblastila se je pooblaščenec Pomorske družbe mag. Gregor Velkaverh tudi odrekel uveljavljanju glasovalnih pravic. To dejstvo je po skupščini potrdil tudi direktor Splošne plovbe za Radio Hit rekoč, da bodo pač podaljšali mandat.

Kdo bo na račun malih delničarjev Mercate zaslužil s prodajo Splošne plovbe?!

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je ogorčeno nad današnjim pozivom UniCredit banke, d.d., ki za pičlih 6,8 milijonov EUR prodaja nekaj več kot 18 % delež Splošne plovbe in to v izredno kratkem roku treh tednov. Spomnimo, da je Računsko sodišče ugotovilo negospodarno ravnanje takratne vlade in upravljavcev paradržavnih skladov, ko so le ti leta 2007, 29 % državni delež Splošne plovbe, prodali po prenizki ceni (za pičlih 55 milijonov EUR). Tajni magnetogram, ki se je znašel tudi v javnosti, je več kot očitno dokazoval, da je pri tej prodaji prišlo do spornih dogovarjanj med politiko oz. takratnimi upravljavci paradržavnih skladov in kupcem iz Nemčije (Peter Döhle).

 

Ljubljana, 17. november 2011


Iz podatkov letnega poročila družbe Mercata, d.d. je razvidno, da naj bi bil zaplenjeni delež vreden najmanj 38 milijonov EUR (upoštevajoč knjigovodsko vrednost), danes pa ga UniCredit banka prodaja po kar 5-krat manjši ceni. V Društvu MDS pozivamo UniCredit banko, da nemudoma prekine netransparentni prodajni postopek in objavi ustrezen mednarodni poziv vsem morebitnim partnerjem v daljšem časovnem obdobju, sicer smo v Društvu MDS prepričani, da bo 11.000 malih delničarjev Mercate vidno oškodovanih.

Sklad lastni delnic - ponovno predmet manipulacije z malimi delničarji

Danes, 1. junija 2011 je na Okrožnem sodišču v Ljubljani potekala obravnava v zvezi z oškodovanjem družbe Menina d.d.. Oškodovanje v višini 131.000,00 evrov je posledica negospodarne prodaje lastnih delnic v začetku leta 2006. Prodaja sovpada z lastninjenjem družbe, ko je Jože Homar, direktor Menine preko družbe pooblaščenke MCL d.o.o. kupil paket delnic Menine po ceni 110,00 evrov za delnico, s katerimi je slednja obvladovala kar 46% lastništva Menine.

 

Ljubljana, 1. junij 2011


Direktor Menine Jože Homar je prekršil sklep skupščine o umiku 8,5% lastnih delnic in jih je po ceni 70,00 EUR za delnico prodal trem zaposlenim, ki so z njim povezani. Zaradi prodaje lastnih delnic po ceni, nižji od tržne, je bila Menina oškodovana najmanj za 131.000,00 evrov. Nadzorni svet Menine ob prodaji prav tako ni ravnal kot dober gospodar, kljub temu da so bili člani nadzornega sveta podrobno seznanjeni s ceno delnic Menine.
 
Ker je bil na skupščini izglasovan sklep, s katerim je bil zavrnjen predlog za vložitev tožbe za povrnitev škode, je delničar Mercata, d.d. v imenu Menine ter na podlagi ugotovitev posebne revizije vložil tožbo proti direktorju in članom nadzornega sveta.

Skupščina družbe Menina, d.d. - Izigravanje prevzemne zakonodaje

Včeraj, 1. marca 2010 je potekala izredna skupščina družbe Menina, d.d., na kateri je Društvo MDS pristopilo tudi z organiziranim zbiranjem pooblastil. Že uvodni del je poskrbel za burno dogajanje in sicer je Rajko Stanković (predsednik Društva MDS) kot pooblaščenec delničarjev ugotovil, da obstaja utemeljeni sum prirejanja listin s strani drugega pooblaščenca (ki je prav tako organizirano zbiral pooblastilo za skupščino), ki naj bi hkrati neupravičeno uporabljal osebne podatke delničarjev. Ta pooblaščenec je vsa pooblastila opremil z prednatisnjenimi osebnimi podatki, do katerih ima dostop zgolj izdajatelj in zato obstaja utemeljen sum usklajenega delovanja z Upravo družbe oz. večinskimi delničarji z namenom povečanja glasovalnih pravic.
 

Zaradi tega smo zahtevali izločitev teh pooblastil in odvzem glasovalnih pravic, saj pooblaščenec ni želel odgovoriti oz. mu je bilo s strani predsedujočega preprečeno, da pove od kod je prejel delniško knjigo z matičnimi številkami (EMŠO) delničarjev. S to kršitvijo bo Društvo MDS seznanilo tudi ustrezne organe.
 
 

Brez odgovorov o spornih poslih

Medij: Delo Avtorji: Gole Nejc Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 27. 02. 2014 Stran: 8

Vipa Posojilo družbi z negativnim kapitalom ni bilo vrnjeno - Holdingu so ostale malovredne delnice

Ljubljana - Manjšinska delničarja holdinga Vipa, ki je dobro leto v likvidaciji, si želita razčistiti nekatere posle primorske finančne družbe. Opozarjata na nakup delnic Adrie Capital Koper in posojilo družbi Tafin. Vipa utegne v teh dveh poslih skupaj izgubiti 3,5 milijona evrov.


»Z veliko težavo smo dobili nekaj podatkov o poslovanju družbe. Delničarji smo lahko le na sedežu družbe prepisali podatke iz poročila o poteku likvidacije. Prisilna upraviteljica (Maja Gazvoda, op. p.) je namreč zavrnila našo prošnjo za kopijo poročila, saj zakon upravitelju ne nalaga, da mora delničarjem poslati poročilo. Po našem mnenju bi morali potegniti analogijo z letnimi poročili, ki jih delničarji dobijo,« je kritičen Andrej Kren, predsednik uprave FMR, 2,9-odstotne lastnice Vipe.

FMR in Salonit Anhovo sta leta 2012 na skupščini zahtevala imenovanje posebnega revizorja, ki bi pregledal dva posla Vipe. Predlog ni bil potrjen, saj je proti glasovala družba VHA, ki je na zboru delničarjev imela 84 odstotkov glasov. Direktor VHA je Borut Kuharic, pred likvidacijo tudi direktor Vipe. Za Kuharičev odziv' smo zavrteli telefonsko številko VHA, a nam sogovornica stika z njim ni omogočila.

Dva posla, dve potencialni izgubi

Nemškemu ladjarju Döhleju uspelo potopiti Mahničevo družbo

Medij: Dnevnik Avtorji: Morozov Sebastjan Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 24. 12. 2013 Stran: 9

Medtem ko je Mercata na zahtevo nemškega ladjarja Dohle ICL včeraj končala v stečaju, je Mercati zaradi privatizacije Splošne plovbe uspelo Dohleja pripeljati preiskovalno sodišče.

Družba Mercata je na zahtevo nemškega ladjarja Dohle ICL, tričetrtinskega lastnika Splošne plovbe, včeraj končala v stečaju, ki ga bo vodil Branko Dordevič. A Mercata mu ni ostala dolžna; poskrbela je, da je bil nemški ladjar Jochen Thomas Dohle pred dvema tednoma zaslišan pred preiskovalnim sodiščem ljubljanskega okrožnega sodišča. Ali bo sodišče na zahtevo specializiranega državnega tožilstva proti Dohleju uvedlo sodno preiskavo, včeraj še ni bilo znano.

Podlago, da je zahteval ustavitev Mercatinega postopka prisilne poravnave in začetek stečaja, je Dohle ICL dobil v prvi polovici lanskega leta, ko je odkupil približno sedem milijonov evrov vredno terjatev banke Unicredit do Mercate. Ta terjatev je bila zavarovana z 19 -odstotnim lastniškim deležem v Splošni plovbi. Dohleju je novembra uspelo doseči ustavitev postopka prisilne poravnave in začetek stečaja družbe Adriacommerce (ACK). Prek njenega hčerinskega podjetja Adria Capital Koper je poslovnež Peter Mahnič obvladoval Mercato.

Del pidovske zgodovine se končuje

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 26. 08. 2013 Stran: 7

Vzajemni skladi

Obdobje pidovske tranzicije, ki so ga poosebljale številne investicijske družbe, ki so nemalokrat interese malih vlagateljev postavljale na zadnje mesto, se počasi končuje.

Z iztekom dveletnega prehodnega obdobja so namreč v začetku meseca še zadnji "ujetniki" pidovskih skladov dobili možnost nekaznovanega unovčenja svojega premoženja oziroma tistega, kar je od njega ostalo. Z iztekom dvoletnega prehodnega obdobja so tudi imetniki točk NFD 1, zadnje investicijske družbe (id), ki se je preoblikovala v vzajemni sklad, naposled dobili prosto pot za nekaznovano prodajo svoje naložbe. Vse do začetka avgusta so morali vlagatelji v NFD 1 pri izstopu poleg standardne izstopne provizije plačati še dodatno, 10-odstotno kazensko provizijo, najvišjo, ki jo je pri preoblikovanju v vzajemni sklad določil kateri koli id.

S tem se je začel tudi pospešen izstop vlagateljev iz NFD 1, kar bo svoj pečat pustilo tudi na domačem borznem trgu, vez med domačo industrijo vzajemnih skladov in slovenskim kapitalskim trgom pa se bo še dodatno natrgala. Po zadnjih podatkih Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) imajo vsi domači vzajemni skladi v lasti za le še 175 milijonov evrov delnic slovenskih podjetij, od česar okoli polovico odpade zgolj na NFD 1. Slednji bo sedaj prisiljen v prodaje svojih naložb, saj med njegovimi večjimi vlagatelji prevladujejo različni holdingi, ki so že končali v stečaju oziroma se sprehajajo nevarno po robu insolventnosti. Glede na zadnjo znano lastniško strukturo NFD 1 je pričakovati, da bo v naslednjem obdobju svoje točke prodala najmanj tretjina lastnikov, velik pritisk je pričakovati tudi od malih vlagateljev.

Nemški ladjar je prepričan, da Mercati ni rešitve

Medij: Primorske novice Avtorji: J. K. Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 26. 04. 2013 Stran: 4

Dohle za stečaj Mercate, ta pa se brani

Nemški ladjar Dohle včeraj na okrožnem sodišču v Ljubljani še ni uspel s predlogom za stečaj Mercate. So pa njegovi odvetniki Mercati, ki je v postopku prisilne poravnave, dali vedeti, naj ne računa, da se bo rešila z dividendami Splošne plovbe.


LJUBLJANA ► Največji upnik finančne družbe Mercata, nemški ladjar Dohle, ki je imel ob začetku prisilne poravnave novembra lani zavarovano terjatev v višini 7,3 milijona evrov, ne verjame v uspešnost Mercatinega finančnega prestrukturiranja. Zato bi namesto prisilne poravnave raje sprožil stečaj te družbe.

Mercata do včeraj ni predložila dogovora o reprogramu terjatev z ločitvenimi upniki, očitno pa je tudi, da ne bo mogla doseči 680.000 evrov letnih prihodkov, je domnevno nezmožnost finančnega prestrukturiranja Mercate včeraj sodnici utemeljeval eden od Dohlejevih odvetnikov Aleš Velkaverh.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.