D Naložbe

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

D Naložbe, d.d. - Kontaktni podatki - v stečaju!

D NALOŽBE, Finančne naložbe, d.d. (oznaka delnice: DFNR) - v stečaju!
Šmartinska cesta 52
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (41) 337 007
Spletna stran: www.dnalozbe.si

Notarji dobro plačani in hkrati za nič odgovorni?!

Notarska zbornica Slovenije kljub opustitvi dolžnih ravnanj notarke Nevenke Tory na skupščini družbe D Naložbe, d.d., meni, da ni bilo nepravilnosti 

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je danes, 27. oktobra 2010 prejelo pisni odgovor izvršnega odbora Notarske zbornice Slovenije na zahtevo društva MDS za uvedbo disciplinskega postopka zoper notarko Nevenko Tory iz Ljubljane, zaradi opustitve dolžnih ravnanj na avgustovski skupščini delniške družbe D Naložbe, d.d.. Izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije v svojem pisnem odgovoru tako ugotavlja, da na skupščini omenjene družbe ni bilo moč zaslediti nepravilnosti v zvezi z notarkinim poslovanjem, ter da o samem poteku skupščine, izjavah in zahtevah delničarjev ne more presojati oz. bo o tem moralo na podlagi tožbe odločiti sodišče (pisni odgovor Notarske zbornice Slovenije).

 

Ljubljana, 27. oktober 2010


 

Kljub zahtevi o vpisu ugotovljenih dejstev notarka tega NE stori!?

Na skupščini delniške družbe D Naložbe, ki je potekala 25. avgusta 2010, je prisostvovala tudi vabljena notarka Nevenka Tory. Pooblaščencema delničarjev Mojci Cvetko in Samu Logarju, kljub eksplicitni zahtevi do vpogleda v prijave in pooblastila udeleženih delničarjev, s strani predsedujočega Danila Peteha, predsednika Uprave, ni bil omogočen vpogled v zahtevano dokumentacijo, čeprav sta na podlagi 305. člena ZGD-1 do teh informacij bila upravičena. Zato sta neposredno na sami skupščini zahtevala od notarke Nevenke Tory, da to dejstvo zapiše neposredno v zapisnik, vendar tega ni storila. Več o skupščini si lahko preberete tukaj.

Tega ni storila niti po vnovični pisni zahtevi delničarja Društva MDS po dopolnitvi zapisnika skupščine, z namenom zagotovitve resnične in poštene informacije o poteku seje skupščine.

 

Tudi po pisnem protestu, notarka ostaja neomajna…

D NALOŽBE, d.d., gredo v STEČAJ - Kje se je »izgubil« denar od kupnine deleža Marlesa oz Marles hiš Maribor?!

Na Okrožno sodišče v Ljubljani je bil s strani poslovodstva končno podan predlog za uvedbo stečaja družbe D NALOŽBE, d. d. (ki je pravna naslednica PID-a), na podlagi določil 106. člena ZTFI. Uprava je končno spoznala, da ne bo mogoče uspešno izvesti finančnega prestrukturiranja družbe tako, da bi le-ta znova postala dolgoročno plačilno sposobna, na kar sta jo že od maja 2010 opozarjala Društvo MDS in NS družbe, ki je aktivno deloval od 19. aprila 2010 do 25. avgusta 2010.

 

Ljubljana, 19. oktobra 2010


 

DRUŠTVO MDS BO VLOŽILO ODŠKODNINSKO TOŽBO ZOPER UPRAVO IN NS

Rajko Stanković, predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) bo kot zakoniti zastopnik delničarja Društva MDS, ki ima 21 delnic in tudi v imenu drugih malih delničarjev na pristojno sodišče vložil odškodninsko tožbo zoper Upravo oz. Danila Peteha in celotni Nadzorni svet (ki naj bi nadziral delo Danila Peteha od imenovanja do 7. marca 2010), zaradi očitne opustitve dolžnosti vodenja oz. nadziranja v skladu z načelom skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika.

O usodi vložene izpodbojne tožbe pa se bo Društvo MDS odločilo naknadno.

 

PREDLOG ZA ODVZEM LICENCE ECUM REVIZIJI, d.o.o.

Društvo MDS bo prav tako pristojni Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem predlagalo odvzem licence ECUM REVIZIJI, d.o.o. iz Ljubljane, zaradi nestrokovnega dela.

Že ob nesprejemu letnega poročila za leto 2009 so nadzorniki opozorili na številne strokovne pomanjkljivosti v letnem poročilu družbe D Naložbe, d.d., ki jih je revidirala in potrdila ECUM REVIZIJA, d.o.o.. To žal ni prvi primer, s katerim se srečuje Društvo MDS in ki izkazuje številne indice namernega »nižanja ob nepravilnostih« s strani omenjene revizijske hiše.

 

MALI DELNIČARJI NAJ PRIJAVIJO TERJATEV

Društvo MDS kot delničar vložil izpodbojno tožbo zoper sprejete sklepe na skupščini družbe D Naložbe, d.d., ki jo zastopa Danilo Peteh

Pooblaščenci Društva MDS so na 4. skupščini družbe D Naložbe, d.d., ki je potekala 25. avgusta 2010, napovedali izpodbojne tožbe, saj je skupščina več kot očitno pokazala, da je direktor oziroma predsednik Uprave, Danilo Peteh, z usklajenim nastopom s svojimi 'prijatelji' razrešil stari nadzorni svet, ker mu je ta znižal plačo iz 6.500 EUR (bruto/bruto) na zakonski minimum za organe vodenja, ter si pri tem postavil podrejen nadzorni svet, da mu bo le-ta lahko ponovno zvišal plačo.

Istočasno je na skupščini potrdil tudi svojega revizorja, ki že v letu 2009 ni opravil korektne revizije, zaradi česar so tej reviziji nasprotovali tudi člani nadzornega sveta. Revizija namreč ni vsebovala vseh strokovno pomembnih elementov.

Ljubljana, 30. september 2010


Skrivnostni potni stroški 

Nepojasnjeni so ostali tudi enormni potni stroški, v višini več kot 5.000 EUR in ustrezni potni nalogi, ki jih g. Danilo Peteh (na sliki levo) ni želel predložiti na vpogled nadzornikom. Enako, na večkratne pozive Nadzornega sveta, ni izdelal plana dela in finančne reorganizacije. Na podlagi obširne dokumentacije, je Društvo MDS, kot delničar družbe D naložbe na pristojno sodišče vložilo izpodbojno tožbo.

 

D Naložbe insolventna?

Ob tem je vredno poudariti, da je družba D Naložbe, po besedah Danila Peteha trenutno insolventna, kar je posledica neplačevanja rednih obrokov s strani prijateljskega Marlesa, d.d. Pri tem se zastavlja vprašanje, zakaj Danilo Peteh ni postopal po veljavni zakonodaji in le te razglasil (insolventnosti), ter pristopil k takojšnji finančni reorganizaciji. Ob nadaljevanju take politike vodenja in potrošnje, bodo D naložbe, d.d, v kratkem ostale brez vseh finančnih sredstev, delničarji pa brez premoženja.

 

Sklic skupščine nepravilen

Danilo Peteh je skupščino sklical sam, brez posveta in obvestila Nadzornemu svetu in si je pri tem "uzurpiral pravice Nadzornega sveta", saj je na dnevni red uvrstil dve (2) točki (volitve novega Nadzornega sveta in Določanje revizorja), ki jih po ZGD-1C lahko predlaga izključno Nadzorni svet.

 

Izmikanje DANILA PETEHA

4. skupščina D Naložb - zaradi insolventnosti družbe je DANILO PETEH kar sam prevzel VSE organe skupščine - Društvo MDS napovedalo izpodbijanje sklepov skupščine

Današnje skupščine D Naložbe, d.d., sta se udeležila tudi pooblaščenca Društva MDS - izvršni sekretar Grega Tekavec in pravna zastopnica Društva MDS Mojca Cvetko, ki sta skupaj zastopala 2.607 delnic oziroma 24 delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo 19,70 % glasovalnih pravic. Pooblaščenca Društva MDS napovedala izpodbojne tožbe.

Ljubljana, 25. avgust 2010, ob 11.00 uri


NASPROTNI PREDLOG ZA MENJAVO VODSTVA SKUPŠČINE

Delničar predlagatelj je uvodoma podal na skupščini nasprotni predlog k prvi točki dnevnega reda, s katerim je bilo predlagano, da se za predsednika skupščine imenuje Samo Logar, preštevalec glasov naj ostane Danilo Peteh, za člana verifikacijske komisije pa je bil predlagan Grega Tekavec.

Uprava je sicer v sklicu dnevnega reda predlagala, da se tako za predsednika skupščine kot tudi preštevalca glasov imenuje Danilo Peteh, ki je hkrati tudi direktor družbe, čemur je delničar predlagatelj nasprotoval, saj je tovrstni predlog nelegitimen in ne sledi ciljem zakonito izvedene skupščine, saj bi ob tovrstnem imenovanju delovnih teles skupščine oziroma njenih organov prišlo do kolizije interesov med samimi organi vodenja skupščine kot tudi poslovodstvom, saj bi ti dve funkciji bili združeni v eni osebi in bi bilo jasno podano navzkrižje interesov med dolžnostmi, ki jih ima direktor kot predstavnik poslovodstva do skupščine delničarjev ter pristojnostmi, ki jih ima predsedujoči kot organ skupščine, ki je zadolžen predvsem za zakonito izvedbo same skupščine delničarjev. Predlagani nasprotni predlog delničarja ni bil dan na glasovanje in se skupščina do njega ni opredelila, saj so bili izvoljeni organi, predlagani s strani uprave, kljub jasnim nasprotovanjem manjšinskim delničarjem.

PREDLOG ZA NEPOTRDITEV LETNEGA POROČILA IN NEPODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NS

D Naložbe, d. d. – Društvo MDS uspelo s predlaganim kandidatom za člana Nadzornega sveta, Urošem Sedejem

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je uspelo s predlogom za imenovanje novega člana Nadzornega sveta družbe D Naložbe, finančne naložbe, d.d. Predlagani kandidat, g. Uroš Sedej je finančni strokovnjak, ki je s svojimi izkušnjami zagotovo primeren kandidat za mesto v nadzornem svetu. Verjamemo, da bo kompetentno ščitil interese malih delničarjev, ki predstavljajo preko 87 % lastniške strukture družbe D Naložbe, zaradi česar ga je Društvo MDS tudi predlagalo.

 
Društvo MDS je že v začetku letošnjega leta, natančneje 14. januarja 2010 predlagalo, da se za novega člana Nadzornega sveta družbe D Naložbe izvoli g. Uroša Sedeja. Skladno z javnim pozivom preko sistema SEONET, objavljenim 22. januarja, je Društvo MDS na sedež družbe D Naložbe vnovič naslovilo predlog za imenovanje novega člana Nadzornega sveta, ki je bil formalno potrjen danes, 8. marca 2010 z javno objavo na sistemu SEONET (INI-219/10).
 

D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d., brez Nadzornega sveta družbe, saj je odstopil tudi 3. član - predsednik NS

Družba D Naložbe d. d. je obvestila javnost, da je dne 04. feruarja 2010 prejela odstopno izjavo predsednika nadzornega sveta g. Sandija Grčarja.
Glede na dejstvo, da je uprava družbe D naložbe d.d. v roku enega meseca prejela odstopne izjave vseh treh članov nadzornega sveta, v nadaljevanju podaja razloge, ki so jih člani nadzornega sveta zapisali v odstopnih izjavah, kar je bila tudi zahteva Društva MDS.

Ga. Tjaša Ule je v odstopni izjavi zapisala, da iz članstva v nadzornem svetu odstopa zaradi drugih obveznosti in zadolžitev, ki niso združljive s članstvom v nadzornem svetu. Ga. Anita Faladore je v odstopni izjavi zapisala, da iz članstva v nadzornem svetu odstopa zaradi daljše odsotnosti – porodniškega dopusta.
Predsednik nadzornega sveta g. Sandi Grčar pa je v odstopni izjavi zapisal, da iz članstva v nadzornem svetu odstopa zaradi osebnih razlogov.
Tako bo verjetno celotni začasni Nadzorni svet družbe D Naložbe, d.d., imenovan preko sodišča in zato  je delničar - predlagatelj Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši,  ponovno danes, 12. 02. 2010, pisno predlagalo, da za novega člana Nadzornega sveta D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d., Šmartinska 52, 1000 Ljubljana imenuje finančnega strokovnjaka Uroša Sedeja. Notarsko overjena izjava Uroša Sedeja, skladna z 255. členom ZGD-1C, je že bila poslana na sedež družbe.

Šefu Velane bi plačo znižal pod 1000 evrov

Medij: Dnevnik Avtorji: Morozov Sebastjan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 22. 05. 2014 Stran: 8

Tekstilna industrija

Nekoč tesna poslovna sodelavca m dolgoletna prijatelja, danes sovražnika. Gre za največjega lastnika in predsednika uprave Velane Leopolda Poljanska in malega delničarja Velane Danila Peteha, v preteklosti med drugim direktorja lesnopredelovalne družbe Marles, v kateri ima Poljanšek prav tako glavno besedo.

Ker je Peteh prepričan, da Poljanšek in nadzorniki delujejo z roko v roki, namesto da bi zadnji nadzorovali podjetje, z nasprotnim predlogom predlaga, da se niti upravi niti nadzornikom na julijski skupščini ne podeli razrešnice. Svoj predlog je Petek utemeljil s tem, da kljub temu, da Velana že desetletje vsako leto ustvari od milijona do dveh milijonov evrov izgube, nadzorniki Poljanšku ne znižajo plače. Namesto tega so mu jo lani zvišali za 28 odstotkov, na dobrih 155-000 evrov. Toda če bi nadzorniki Poljanšku plačo znižali na 10.000 evrov na leto, bi bila lanskoletna izguba za 145.000 evrov nižja, je opozoril Peteh. Ta je znašala 973.000 evrov, kar je bilo več od čistih prihodkov od prodaje. Ti so znašali 857.000 evrov oziroma dobro polovico manj kot leta 2012. Po novem sicer Velana ne bo več proizvajala zaves, temveč jih bo le še prodajala, za družbo pa jih bodo izdelovali turški in kitajski partnerji.

Tajkun iz Agropopa

Medij: Reporter Avtorji: Biščak Jože Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Slovenija Datum: 30. 12. 2013 Stran: 55

»Hodil sem po zemlji naši, srečal dobre sem ljudi, skromni, majhni, a pošteni, to smo mi,« je z Agropopom pred četrt stoletja prepeval Leopold (Polde) Poljanšek. Slovenci so se medtem osamosvojili, večina je ostala majhnih, skromnih, a poštenih, Poljanšek, danes predsednik uprave Velane in lastnik številnih podjetij, med drugim mariborskega Marlesa, pa je kot (pidovski) tajkun neovirano pustošil po Sloveniji. Do letos. Tudi na njegova vrata so namreč potrkali kriminalisti.


Bilo je v začetku poletja, ko so se preiskovalci na podlagi prijave izpred dveh let odločili, da v hišnih preiskavah najdejo potrebno dokumentacijo in dokaze o oškodovanju ljubljanske družbe D Naložbe. Bili so v Velani, Marlesu, na Ljubljanski cesti 47 v Domžalah, kjer imajo med drugim sedež podjetja Boleta, Rovanova in Spira Pet, ter na vrhu stanovanjskega bloka v Glavarjevi rezidenci za Bežigradom v Ljubljani. V slednji ima naslov stalnega prebivališča Leopold Poljanšek, naštetim družbam pa je skupno to, da so povezana z nekdanjim saksofonistom in kitaristom Agropopa. In kriminalisti so imeli kaj videti. Med drugim naj bi našli več kot deset štampiljk podjetij in dokumentacijo o njihovem plačilnem prometu. Za te družbe je Poljanšek (pred leti) trdil, da z njimi nikakor ni povezan.

Molk vpletenih

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.