M1

M1, d.d. - Kontaktni podatki

M1, finančna družba, d.d. (oznaka delnice: MR1R)
Vojkova 58
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 234 01 50
Faks: +386 (1) 234 01 86
Spletna stran: www.m1-dd.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

M1

Oznaka delnice:

MR1R

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0021113111

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   16.406.434,65€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   3.932.515

31.12.2016

Lastne delnice:

   0

31.12.2016

Število delničarjev:

   13.057

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   4,60€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   19.330,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   0,30€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija:

   1.179.754,50€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

Mojca Polše

Telefon:

01 234 01 50

Email:

ales.miketic@fondinvest.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

M1, finančna družba

Datum skupščine: 
29.08.2018 - 12:00
Naslov: 
v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Letno poročilo, odločanje o bilančnem dobičku, odločanje o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora, imenovanje revizorja, imenovanje člana nadzornega sveta

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

Delničarji M1 potrdili vse predlagane sklepe

Skupščina delničarjev družbe M1, d.d. je potrdila vse predlagane sklepe Uprave in Nadzornega sveta (NS). Podeljena je bila razrešnica Upravi in NS, imenovana je bila revizijska družba za leto 2013, za novi mandat v NS je bil potrjen Drago Kavšek, hkrati pa so delničarji soglašali tudi z umikom sklepa o imenovanju posebnega revizorja, ki je bil izglasovan na prejšnji skupščini družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 84,36 % celotnega kapitala družbe, pooblaščenca Društva MDS pa sta zastopala preko 12.000 glasov malih delničarjev.

 

Ljubljana, 27. avgust 2013


 

Umik posebne revizije

Direktorica družbe M1, d.d., Mojca Pogorelc je v okviru predlagane točke dnevnega reda o umiku posebne revizije poudarila, da bi z izvedbo revizije družbi nastal strošek v okvirni višini 20.000 EUR in ob tem predlagala, da namesto izvedbe posebne revizije poda pojasnila k vsem izpostavljenim poslom, ki jih je zajemal izglasovan sklep o imenovanju posebnega revizorja. Prav tako se je družba zavezala, da bo vsem zainteresiranim delničarjem omogočila vpogled v celotno dokumentacijo družbe, ki se nanaša na izpostavljene posle.

 

Izguba iz leta 2012 pokrita iz preteklih rezerv in imenovanje revizorja

Skupščina M1 v znamenju zahteve za izredno revizijo

Na današnji skupščini družbe M1, d.d. je Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) zastopalo nekaj več kot 13.500 glasov malih delničarjev. Osrednja tema skupščine je bila razširitev dnevnega reda, ki jo je vložilo 10 delničarjev družbe, skladno z določili Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID), ki omogoča, da 10 delničarjev družbe zahteva izredno revizijo. Društvo MDS je k zahtevi za razširitev podalo nasprotni predlog, da se izredno revizijo izbere drugo revizijsko družbo, kar je skupščina ob vzdržanemu glasovanju ostalih prisotnih delničarjev skupščina tudi potrdila.

 

Ljubljana, 29. avgust 2012


 

M1 poslovno leto končala z dobičkom v višini 35 tisoč EUR

Skupščina se je uvodoma seznanila z letnim poročilom družbe ter bilančnim dobičkom, ki je v preteklem letu znašal 35.666,71 EUR in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih. Družba M1 ima namreč preko 18.000 delničarjev in skoraj 4 milijone izdanih delnic, zaradi česar je delitev omenjenega dobička nemogoča. Kljub vsemu velja poudariti, da je M1 eden izmed redkih PID-ov, ki je v minulem letu ustvaril dobiček.

 

Uprava in NS z razrešnico in imenovanje revizorja

Upravi in NS je skupščina z večino podelila razrešnico, hkrati pa je za revizorja družbe imenovala revizijsko hišo Evidas, d.o.o.

 

Zahteva za izredno revizijo

Poročilo iz skupščine družbe M1

Pooblaščenca Društva MDS Rajko Stanković in Grega Tekavec sta na skupščini družbe M1, d.d. zastopala 11.843 glasov oz. 0,5 % kapitala zastopanega na skupščini.

 

Ljubljana, 14. junij 2011


V okviru druge točke; Predložitev letnega poročila družbe M1, d.d., Ljubljana, konsolidiranega letnega poročila Skupine M1, z revizijskim mnenjem in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d., Ljubljana in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 za poslovno leto 2010 sta zahtevala dodatna pojasnila glede poslovnega izida in slabitev, ki so bile opravljene. Predsednica Uprave je pojasnila, da je temeljna slabitev bila narejena zaradi finančne insolventnosti družbe Zvona DVA Holding (kar predstavlja četrtino vseh slabitev) in zaradi slabitve vzajemnega sklada KD (dve četrtini slabitev), ostalo pa predstavljajo popravki zaradi drugih investicij doma in v tujini. Podarila je, da osnovni kapital družbe zaradi tega ni zmanjšal oziroma se je le ta celo povečal za približno 400.000 EUR.

V družbi M1 se v prihodnjem letu obetajo dividende

Na današnji skupščini družbe M1, d.d., je Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS), ki ga vodi Rajko Stanković napovedalo izpodbijanje sklepov pri točki 2. (Volitve novih nadzornikov) in točki 3. (Sklep o dokapitalizaciji). Pooblaščenci Društva MDS so zastopali skoraj 2 % prisotnega kapitala.

Ljubljana, 17.12.2010


KONFLIKT INTERESOV ČLAN NS IN PREDSEDNICE UPRAVE M1, d.d.

Društvo MDS je podalo nasprotni predlog in predlagalo, da se za novega člana NS namesto Tomaža Podgorelca izvoli Grega Tekavec, ki bi zastopal malo več kot 16.000 delničarjev, a na žalost predlog ni uspel, saj kljub pozivu Rajka Stankovića, da g. Podgorelec odstopi od kandidature zaradi konflikta interesov (mož nadzira ženo - predsednico Uprave), le tega ni storil.

 

DOKAPITALIZACIJA PO MNENJU DRUŠTVA MDS NEPOTREBNA IN PRESLABO UTEMELJENA

Društvo MDS je podalo svoj predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda o dokapitalizaciji, saj ni želelo pristati na izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev in ni pristalo, da morebitnih stvarnih vložkov ne pregleda revizor. Na koncu so se tozadevna stališča sicer zbližala med Društvom MDS in predstavnikom večinskega lastnika, ki je pripravljen iskati kompromisno rešitev kljub sprejetem osnovnem sklepu, kar nas veseli.

 

KAJ JE UPRAVA NAPISALA V SVOJI UTEMELJITVI DOKAPITALIZACIJE

M1

Datum skupščine: 
19.09.2023 - 11:00
Naslov: 
v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe M1, d.d., Ljubljana in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d za poslovno leto 2022, skupščini. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2022. Imenovanje članov nadzornega sveta.

8. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 23. dec.. 2016 Stran: 5

Bralec in njegov brat sta lani po mami podedovala nekaj delnic, ki so, kot pravi, praktično brez vrednosti. Ko je bralec septembra prejel obvestilo KDD, kaj lahko z delnicami stori, se je odločil za njihovo opustitev. A tu se njegova zgodba ne konča. Ker je, glede na dokončno in pravnomočno odločbo sodišča sklepal, da so delnice samo njegova last in da lahko z njimi naredi, kar želi, je konec septembra na KDD oddal vlogo z ustreznimi prilogami za njihovo opustitev, vendar se je zapletlo že v vložišču. Tam so mu pojasnili, da lahko delnice opusti samo, če se vsi dediči odločijo za enak korak. To je glede na dejstvo, da lahko samostojno razpolaga s svojim premoženjem, vsaj nenavadno če ne tudi nezakonito, meni bralec. Napotili so ga tudi na pravno službo, kjer je zadeva postala še bolj nenavadna. Tam so mu pojasnili, da tako pač je, ni pa dobil konkretnega pojasnila o pravni podlagi za takšno zahtevo KDD. Ko se je njegov brat v začetku novembra tudi odločil za opustitev delnic in v vložišču oddal ustrezno vlogo, je o tem bralec obvestil KDD, vendar do danes ni prejel nobenega odgovora. Kako to komentirate? 

Na MDS sklepamo, da je pri komunikaciji s KDD prišlo do manjšega nesporazuma. Če nekdo po sklepu o dedovanju podeduje delnice, še ne pomeni, da so njegova last in da lahko z njimi razpolaga. Če želi delnice prevzeti, mora najprej pri KDD urediti prenos teh delnic na svoje ime. To ne nazadnje velja za vsako vrsto premoženja. Postopek prevzema delnic iz naslova dedovanja poteka tako, da dedič na KDD poda vlogo za prevzem delnic, priložiti pa mora sklep o dedovanju in številko trgovalnega računa (pri katerikoli borzni hiši), kamor želi, da se mu delnice prenesejo. KDD nato dediču posreduje plačilni nalog (prenos delnic po sklepu o dedovanju stane dobrih 9 evrov) in po poravnavi plačilnega naloga dedič dobi potrdilo, da so delnice uradno prepisane na njegovo ime. Če želi dedič delnice opustiti, mu ni treba storiti ničesar. Do izvedbe prenosa delnic na njegovo ime namreč ni lastnik teh delnic in mu jih seveda zato tudi ni treba opustiti, saj niso njegova last, temveč ima zgolj listino (sklep o dedovanju), ki določa, da delnice lahko postanejo njegova last, če to želi. 

Bralka ima 1 delnico z oznako MRIR. Zanima jo, koliko je ta delnica vredna in ali naj jo opusti? 

Sklepamo, da gre za delnico MR1R, torej za delnico družbe M1, d. d., Ljubljana. Tečaj na borzi znaša 0,30 evra, tako da bralki svetujemo, naj delnico opusti. Opustitev je na sedežu KDD v Ljubljani brezplačna. 

M1

Datum skupščine: 
25.08.2014 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Vojkova cesta 58, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.