Hranilnica Lon

Hranilnica LON

Datum skupščine: 
28.06.2021 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2020; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2020. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta. Ugotovitev o bilančni izgubi za leto 2020 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2020. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovna leta 2021-2023. Imenovanje člana nadzornega sveta. Določitev plačil članom nadzornega sveta hranilnice in članom komisij nadzornega sveta.

Hranilnica Lon, d.d. - Kontaktni podatki

Hranilnica Lon, d.d.
Bleiweisova cesta 2
4000 Kranj
Telefon: +386 (4) 280 07 77
Faks: +386 (4) 280 07 26
Email: info@lon.si
Spletna stran: www.lon.si

Hranilnice LON

Datum skupščine: 
28.08.2019 - 09:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svet. Spremembe statuta Hranilnice LON d.d., Kranj.

Delničarji Petrola bodo 10. avgusta prejeli 16,00 EUR dividende

Na 28. skupščini družbe Petrol, d.d. je bilo prisotnih 63,43 % delničarjev z glasovalno pravico. Delničarji so se seznanili s poslovanjem skupine Petrol v letu 2017, podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS) družbe, nazadnje pa so za revizorja družbe imenovali družbo Ernst & Young Revizija. Skupščina je skoraj soglasno sprejela, da se skoraj 33 milijonov EUR bilančnega dobička v celoti razdeli med delničarje, kar pomeni, da dividenda znaša 16,00 EUR. Delničarji bodo dividendo prejeli 10.08.2018 in sicer tisti, ki bodo vpisani v delniško knjigo KDD na dan 09.08.2018.

 

Ljubljana, 26. april 2018


 

Uspešno poslovanje Petrola v minulem letu

Prisotni delničarji so izrekli pohvale Upravi in NS za uspešno delo v letu 2017, v okviru razprave pa je predsednik Društva MDS, Rajko Stanković, zastavil tudi vprašanje v zvezi z morebitnim vstopom Petrola v lastništvo banke Lon in glede gradnje nove poslovne stavbe.

Predsednik Uprave, Tomaž Berločnik, da morebitnega vstopa v banko Lon zaenkrat še ne morejo komentirati, je pa izpostavil, da je finančni steber za njih pomemben in zato dopuščajo možnost razvoja lastnih storitev ali najem storitev pri drugem izvajalcu ali nazadnje tudi morebitnim sodelovanje z kakšo banko.

Glede gradnje nove poslovne stavbe je g. Berločnik izpostavil, da končne odločitve še niso sprejeli, v vsakem primeru pa bi bila nova stavba namenjena za lastne potrebe.

Hranilnica LON

Datum skupščine: 
29.05.2023 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2022; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2022. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta. Seznanitev skupščine z bilančno izgubo za leto 2022 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2022. Imenovanje novega člana nadzornega sveta. Določitev plačil članom nadzornega sveta hranilnice in članom komisij nadzornega sveta.

Hranilnica LON

Datum skupščine: 
24.01.2023 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala (10. člen Statuta). Spremembe Statuta LON-a. Imenovanje člana nadzornega sveta.

Hranilnice LON

Datum skupščine: 
30.08.2022 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2021; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2021. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta. Ugotovitev o bilančni izgubi za leto 2021 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2021. Imenovanje člana nadzornega sveta. Seznanitev s Politiko izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa LON d.d.

Hranilnice LON

Datum skupščine: 
22.11.2021 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj,
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Imenovanje člana nadzornega sveta.

Hranilnica LON

Poteka kot virtualna skupščina na spletnem naslovu: https://skupscine.ixtlan.si/Lon/skupscina.html 

Objava AJPES z dne 04.12.2020 objava 4931827

Datum skupščine: 
14.12.2020 - 15:00
Naslov: 
poteka kot virtualna skupščina skladno s spremembo z dne 04.12.2020.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala (10.člen statuta). Čistopis statuta. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta. Skupščina se seznani z odstopom Iga Grudna z dne 06.10.2020 zaradi nastopa funkcije člana uprave in na njegovo mesto za dobo petih let imenuje Milana Zaletela. Odpokliče se Miha Šlambergerja iz mesta člana nadzornega sveta in se imenuje Tiborja Šimonko ža člana NS za dobo 5 let. Odpokliče se Toneta Ropa iz mesta člana nadzornega sveta in se imenuje dr. Matjaža Novaka za člana NS za dobo 5 let. Skupščina pooblašča notarja Vojka Pintarja, da izdela čistopis Statuta Hranilnice Lon v skladu s sprejetimi sklepi na skupščini.

Hranilnica LON

Datum skupščine: 
08.07.2020 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2019; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2019. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta. Ugotovitev o bilančni izgubi za leto 2019 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2019. Politika izbora članov upravljalnega organa Hranilnice LON.
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.