Melamin

Melamin, d.d. - Kontaktni podatki

Melamin, kemična tovarna, d.d. (oznaka delnice: MKOG)
Tomšičeva cesta 9
1330 Kočevje
Telefon: +386 (1) 895 94 80
Faks: +386 (1) 895 94 80
Spletna stran: www.melamin.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Melamin d.d. Kočevje

Oznaka delnice:

MKOG

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031101304

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   1.875.966,24€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   449.872

31.12.2016

Lastne delnice:

   0

31.12.2016

Število delničarjev:

   158

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   57,70€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   3.957.234,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   42,00€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   18.894.624,00€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

Srečko Štefanič

Telefon:

01 8959 400

Email:

srecko.stefanic@melamin.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Skupščina Melamina v znamenju groženj Uprave delničarjem

Delničarji Melamina so se danes sestali na zahtevo delničarja NFD holding, d.d., odločali pa so o dveh vsebinskih točkah in sicer delitvi dividende in pa imenovanju posebnega revizorja. Upravi 'zvesti' delničarji so z dobrimi 52 % uspeli preglasovati male in manjšinske delničarje in tako ni bila sprejeta predlagana dividenda v višini 2,00 EUR na delnico, za posebnega revizorja pa je namesto BDO revizija, d.o.o. bila imenovana Deloitte revizija, d.o.o., ki jo je predlagal kar LUGA AUDIT & CONSULTING SA, proti kateremu je posebna revizija tudi usmerjena. Skupščina je bila zaznamovana z grožnjami predsednika Uprave, Srečka Štefaniča proti posameznim delničarjem, ki so na skupščini razpravljali o vsebini dnevnega reda, predsednik pa jim je napovedal, da bo zoper njih vlagal tožbe.

 

Ljubljana in Kočevje, 26. november 2014


 

Delničarji ostali brez dividende in posebnega revizorja

NFD holding, d.d., je glede na pozitivne rezultate predlagal, da se delničarjem izplača dividenda iz drugih rezerv iz dobička ter iz nerazporejenega preteklega dobička, pri tem pa je predsednik Uprave, Srečko Štefanič, kar sam prevzel pravno interpretacijo zahteve delničarja in pojasnil, da je sklep nezakonit in da delničarji o tem ne morajo odločati.

Melamin – delničarjem 1 EUR dividende, delničarji večinoma ostali brez odgovorov

Današnja štiriurna skupščina Melamina je minila predvsem v znamenju številnih vprašanj delničarjev, ki so ostala brez podrobnejših odgovorov, istočasno pa se je skupščina končala še preden je bil v celoti izčrpan dnevni red, saj predsednik skupščine, Damjan Škofič, ni želel uvrstiti na glasovanje predlog BPH, d.o.o., ampak je skupščina glasovala o predlogu, ki ga je predlagal kar sam predsedujoči. Delničarji bodo po nasprotnem predlogu Sinacte, d.o.o., prejeli 1,00 EUR dividende, potem ko predloga NFD Holding, d.d. in BPH, d.o.o., ki sta predlagala 2,70 oziroma 1,50 EUR dividende nista dobila zadostne podpore. Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) sta na skupščini zastopala preko 2 % kapitala družbe.

 

Kočevje, 28. avgust 2013


 

Letno poročilo, razrešnica, nagrada NS in dividenda

Potem ko skupščina ni glasovala o nasprotnem predlogu za zamenjavo organov skupščine, saj je bil sprejet predlog Uprave in Nadzornega sveta (NS), je skupščina v okviru 2. točke dnevnega reda odločala o razrešnicah, dividendi ter nagradi NS. K prvotnim predlogom so bili podani številni nasprotni predlogi, vključno s kar tremi nasprotnimi predlogi za dividendo ter predlogi za nepodelitev razrešnice Upravi in NS ter nepodelitev nagrade NS.

Delničarji so na koncu izglasovali razrešnico Upravi in NS in sicer z 54,21 oziroma 52,24 % večino. Prav tako je bila potrjena dividenda, ki znaša 1,00 EUR bruto na delnico, kar predstavlja nekaj manj kot 450.000 EUR dobička, ki je v letu 2012 znašal dobra 1,2 milijona EUR.

Direktor družbe, Srečko Štefanič, ki je za vodenje družbe v letu 2012 prejel več kot 180.000 EUR prejemkov, sprva niti ni želel spregovoriti o poslovanju družbe Melamin v minulem letu, vendar pa je nato na vprašanja NFD Holding, d.d., ter predstavnika Društva MDS, Grege Tekavca, vendar na kratko predstavil poslovanje družbe v letu 2012. Med drugim je izpostavil, da je družba kljub zaostrenim razmeram poslovala pozitivno, predvsem po zaslugi kemične panoge, med tem ko je izrazito problematična lesna panoga, ki že vrsto let beleži padce v prodaji.

Družba se prav tako nahaja v investicijskem ciklu, kar podrobneje pomeni, da bo do marca 2014 družba investirala 4,5 milijona EUR, od tega pa je 1,5 milijona EUR pridobila s strani nepovratnih evropskih sredstev.

 

Poročilo posebnega revizorja brez vseh pojasnil

Ob seznanitvi s poročilom o izvedeni posebni reviziji so delničarji Upravi zastavili celo vrsto vprašanj, na katera pa direktor, g. Štefanič, ni odgovoril, sklicujoč se na 'kvalitetno' pripravljeno poročilo. Čeprav iz poročila, ki ga je pripravila Deloitte revizija, d.o.o., izhaja, da določena dokumentacija ni bila ustrezno pripravljena in posamezni posli niso bili v poslovnem interesu družbe, sta Uprava in NS zavzela stališče, da poročilo ni pokazalo nepravilnosti.

Delničarji tudi niso dobili odgovora, ali je bil predstavnik Deloitta vabljen na skupščino in če da, zakaj se le te ni udeležil, posebej upoštevaje dejstvo, da so delničarji postavili konkretna vprašanja vezana na poročila in odgovorov nanj niso prejeli.

 

Imenovanje revizorja – KPMG revidira Melamin zadnjih 5 let

Skupščina je tudi letos za revizorja potrdila KPMG Slovenija, ki sicer revizijo opravlja neprekinjeno že od leta 2008 dalje. Predstavnik Društva MDS, Grega Tekavec, je NS družbe pozval, da v prihodnjem letu razmisli o zamenjavi revizorja, je pa družba razkrila, da strošek revizije znaša cca. 12.000 EUR.

 

Vložitev odškodninskih tožb v znamenju samovolje predsednika skupščine

Delničar NFD Holding je dnevni red skupščine razširil z točko; 'Pooblastilo za vložitev odškodninskih tožb', v okviru katere je predlagal, da pooblaščena odvetniška pisarna vloži odškodninsko tožbo zoper direktorja družbe, g. Srečka Štefaniča, na osnovi ugotovitev posebne revizije ter ostalih dokazov, ki nakazujejo na oškodovanje družbe.

Melamin, d.d. – skupščina imenovala posebnega revizorja, ki bo napravil kar štiri (4) posebne revizije!?

19. skupščina družbe Melamin, d.d., je bila zaznamovana z štirimi zahtevami za izvedbo posebne revizije, katere bo opravljala družba Deloitte revizija, d.o.o. in sicer po nasprotnem predlogu švicarskega delničarja Luga Audit & Consulting SA. Zahtevo za sklic skupščine in razširitev dnevnega reda je sicer predlagal delničar NFD Holding, d.d., ki pa je kljub 41 % lastništvo bil preglasovan s strani delničarjev, ki so zvesti upravi. Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) sta na skupščini zastopala nekaj čez 4.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo 1 % kapitala.

 

Kočevje, 06. marec 2013


 

Štiri posebne revizije – Uprava brez odgovorov?!

Uprava, ki jo vodi Srečko Štefanič je na številna vprašanja delničarjev odgovarjala z stavkom, da bo posebna revizija dala obširne odgovore na očitke, ki so bili izpostavljeni pri posamezni zahtevi za imenovanje posebnega revizorja, kar posledično pomeni, da je Uprava zavestno kršila določilo 305. člena ZGD-1; delničarjeva pravica do obveščenosti. Prvi odstavek omenjenega člena je namreč povsem jasen: »Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.«

Kljub jasno zastavljenim vprašanjem s strani prisotnih delničarjev, Uprava na niti eno vprašanje ni odgovorila in po vrhu vsega je celo sam predsednik Uprave, kot delničar družbe poudaril, da podpira posebno revizijo, ter ob tem dodal, da »/…/ uprava nič ni delala narobe.«

V Društvu MDS se na osnovi besed Uprave sprašujemo, zakaj vodstvo družbe Melamin ni želelo podajati odgovorov na vprašanja, s čimer bi morda lahko preprečili potrditev kar štirih zahtev za posebno revizijo in s čimer bi lahko družba prihranila stroške, ki jih bo morala plačati revizijski hiši.

MELAMIN kemična tovarna

Datum skupščine: 
23.08.2023 - 12:00
Naslov: 
v poslovni stavbi družbe, na naslovu Tomšičeva ulica 9, v Kočevju.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2022, poročilo revizorja, poročilo o prejemkih in poročilo nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil poročilo družbe za poslovno leto 2022. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Melamin, d.d., Kočevje. Odločanje o soglasju k pripojitvi družbe smartMelamin d.o.o., kot prevzete družbe, k družbi Melamin d.d., kot prevzemni družbi in soglasje k Pogodbi o pripojitvi, ki je bila sklenjena v obliki notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek, opr.št. SV 453/23 z dne 26.06.2023.

Valantovo dediščino potopile Bavčarjeve prevzemne sanje

Medij: Večer Avtorji: Klapš Srečko Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 08. 01. 2015 Stran: 7

Za bankrotiranim NFD Holdingom ostaja 65 milijonov evrov v glavnem bančnih dolgov. Medtem ko Stane Valant terja 416 tisoč evrov odpravnine

Ljubljansko okrožno sodišče je predvčerajšnjim prekinilo prisilno poravnavo NFD Holdinga (NFD) in oklicalo stečaj, ker v treh mesecih ni izvedel dokapitalizacije in izpolnil dodatnih pogojev za možnost prestrukturiranja terjatev. Upnikom so predlagali osemodstotno poplačilo terjatev ali njihovo preoblikovanje v kapital družbe z najnižjim zneskom tri milijone evrov. Dosedanja prisilna upraviteljica Irena Lesjak, kije postala stečajna upraviteljica, je pozvala upnike, naj do 7. aprila prijavijo svoje terjatve. Za bankrotiranim NFD tako ostaja za 65 milijonov evrov dolgov. Sava ima za 17 milijonov evrov terjatev, Banka Celje in Abanka za 13 milijonov, Gorenjski banki NFD dolguje 10 milijonov evrov ... Iz objav na Ajpesu je razvidno še, da je 416 tisoč evrov težko terjatev do NFD prijavil tudi Stane Valant, ker meni, da mu ta dolguje odpravnino. Lesjakova te terjatve ni priznala, kakor tudi Valant ne priznava, da je odgovoren za polom NFD. Za časnik Finance je dejal, da "on ni delal nič narobe, kar naj bi dokazovalo tudi dejstvo, da ni bil razrešen iz krivdnih razlogov".

Neuspešni dvojec Bavčar-Valant s krmarjem Kosmino

Melamin

Datum skupščine: 
27.08.2014 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Tomšičeva 9, Kočevje.
Status: 
arhivirana

Bo holding pokopal kar guverner Boštjan Jazbec?

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 14. 11. 2013 Stran: 8

NFD Holding

Usoda NFD Holdinga zaradi zavlačevanja Banke Slovenije že več mesecev visi v zraku. Vse več je znamenj, da nameravajo centralni bankirji holding spraviti v stečaj, čeprav se je ta z bankami že dogovoril o reprogramu posojil.

NFD Holding, ki ima še vedno več kot 71.500 malih delničarjev, očitno utegne spraviti v stečaj kar Banka Slovenije pod vodstvom guvernerja Boštjana Jazbeca.

Čeprav je upravi NFD Holdinga pod vodstvom Mirana Kraševca v zadnjih dveh letih uspelo prodati že za več kot 30 milijonov evrov naložb, obenem pa je z bankami podpisala tudi dogovor o reprogramu okoli 50 milijonov evrov posojil, Abanka, Banka Celje in Gorenjska banka po več kot petih mesecih še kar čakajo na soglasje Banke Slovenije za vstop v lastništvo holdinga. Brez soglasja Banke Slovenije omenjene tri banke ne morejo dokapitalizirati NFD Holdinga, ki bo brez dodatnega kapitala končal v stečaju. Zakaj odlašajo z odločitvijo, v Banki Slovenije niso želeli pojasniti, po neuradnih informacijah pa naj bi se nagibali k temu, da bi NFD Holding končal v stečaju. Temu pritrjujejo tudi zadnje poteze Banke Slovenije, ki je od bank upnic pred dnevi ponovno zahtevala obrazložitev razlogov za dokapitalizacijo NFD Holdinga, čeprav so jim bankirji te podrobneje predstavili že pred več meseci.

20. skupščina družbe Melamin, d.d.

Od 08.08. do 22.08.2013 poteka zbiranje pooblastil za 20. skupščino družbe Melamin, d.d., ki bo potekala v sredo 28. avgusta ob 12.00 uri, na sedežu družbe.

Za tisk pooblastila kliknite tukaj. Odprla se vam bo nova datoteka, katero si lahko natisnete in jo nato izpolnete, ter pošljete na naš naslov (Društvo MDS, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana).

Za vse informacije smo vam dosegljivi na zgoraj navedenih kontaktih. Za več informacij o družbi Melamin pa kliknite tukaj.

Melamin kemična tovarna, Kočevje

 Dopolnitev dnevnega reda na zahtevo NFD Holdinga objavljena na AJPESU dne 09.06.2013 TUKAJ.

Datum skupščine: 
28.08.2013 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe Tomšičeva cesta 9 v Kočevju.
Status: 
arhivirana
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.