Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
Triglav, pokojninska družba 26.04.2024 - 10:00 v sejni sobi Triglav, pokojninske družbe, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana. AJPES z dne 18.04.2024 objava 6101482 Predstavitev Revidiranega letnega poročila Triglav, pokojninske družbe, d.d. za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2023, Revidiranega poročila o razmerjih s povezanimi osebami, Letnega poročila o delu notranje revizije v letu 2023, Poročila nadzornega sveta Triglav, pokojninske družbe, d.d. za leto 2023 ter informacije o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2023. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Triglav, pokojninske družbe, d.d. Imenovanje članov nadzornega sveta.
PREDILNICA LITIJA HOLDING 26.04.2024 - 12:00 v sejni sobi poslovne stavbe Litus, Kidričeva 1, 1000 Litija. AJPES z dne 27.03.2024 objava 6080429 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom Predilnice Litija Holding d.d. za leto 2023 in revidiranim uskupinjenim letnim poročilom skupine družb, ki jih obvladuje Predilnica Litija holding d.d. za leto 2023, s poročilom upravnega odbora o preveritvi revidiranega Letnega poročila Predilnice Litija Holding d.d. za leto 2023 in revidiranega uskupinjeno letno poročilo skupine družb, ki jih obvladuje Predilnica Litija holding d.d. za leto 2023, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023, seznanitev skupščine z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora ter odločanje o podelitvi razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju. Informacijo o revizorju za leto 2022 do 2024.
NOVA VIZIJA 08.05.2024 - 11:00 v prostorih notarja Mitja Korenta, Ul. Heroja Staneta 1b, Žalec. AJPES z dne 28.03.2024 objava 6082887 Seznanitev skupščine in sprejem letnega poročila za leto 2023. Delitev dobička. Delitev nerazporejenega dobička preteklih let.
POMGRAD - CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest 13.05.2024 - 09:00 v sejni sobi družbe Pomgrad - CO d.d., Lipovci 256.b., Beltinci. AJPES z dne 13.04.2024 objava 6096486 Sprememba statuta družbe Pomgrad - CP d.d.
Banka Intesa Sanpaolo 13.05.2024 - 10:00 v sejni sobi Triglav Banke Intesa Sanpaolo d.d., Poslovni center Rotonda, Dunajska cesta 167, Ljubljana, IV. nadstropje. AJPES z dne 13.04.2024 objava 6097066 Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2023 in stališče nadzornega sveta k poročilu za poslovno leto 2023 in k poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2023. Poročilo o notranjem revidiranju Banke Intesa Sanpaolo d.d. z mnenjem nadzornega sveta. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023 s podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023 ter razkritje prejemkov članov uprave in članov nadzornega sveta. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta ter kolektivna primernost nadzornega sveta.
DATALAB AH, Upravljanje družb 13.05.2024 - 10:00 na sedežu družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, sejna soba. AJPES z dne 11.04.2024 objava 6094740 Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., za poslovno leto 2023, ki je trajalo od 01.07.2022 do 30.06.2023. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2023, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2023, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2023 in nagrade upravnemu odboru. Seznanitev z odstopom člana upravnega odbora. Prenehanje družbe in začetek likvidacije
POMGRAD, gradbeno podjetje 13.05.2024 - 11:00 v poslovnih prostorih upravne stavbe družbe Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota. AJPES z dne 13.04.2024 objava 6096493 Spremembe statuta družbe Pomgrad d.d.
KD, finančna družba 14.05.2024 - 09:00 na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani. AJPES z dne 11.04.2024 objava 6093636 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2023, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2023. Odobritev poročila o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2023. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Metalka zastopstva holding 14.05.2024 - 09:00 na sedežu družbe Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 09.04.2024 objava 6093541 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2023, pisnim poročilom NS in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje 15.05.2024 - 09:00 v poslovnih prostorih družbe, Zaloška cesta 141, Ljubljana. AJPES z dne 12.04.2024 objava 6095148 Seznanitev skupščine z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2023. Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana 15.05.2024 - 15:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče AJPES z dne 13.04.2024 objava 6097186 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2023, z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev s poročilom nadzornega sveta ter njegovo potrditvijo letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023. Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo.
AKTIVA VAROVANJE 16.05.2024 - 11:00 na sedežu družbe, Kraljeviča Marka ulic 5, Maribor. AJPES z dne 16.04.2024 objava 6098222 Volitve članov upravnega odbora družbe Aktiva varovanje d.d.
INTEREUROPA 16.05.2024 - 11:00 v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje. AJPES z dne 12.04.2024 objava 6097481 Umik delnic izdajatelja INTEREUROPA d. d. z oznako IEKG z organiziranega trga. (1,57 EUR na delnico).
GRAD, računalniški programi in inženiring 16.05.2024 - 16:00 v prostorih družbe, Tržaška cesta 261, Ljubljana. AJPES z dne 13.04.2024 objava 6097415 Realizacija sklepov 34. redne skupščine družbe. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upreavi in nadzornemu svetu. Cene in pravila trgovanja z lastnimi delnicami.
INTERING Naložbe 17.05.2024 - 09:00 v poslovnih prostorih upravne stavbe družbe Pomgrad d.d. , Bakovska ulica 31, Murska Sobota. AJPES z dne 16.04.2024 objava 6098044 Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2023 s poročilom upravnega odbora v zvezi s pregledom poročila za poslovno leto 2023. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2023, odločanje o razrešnici upravnemu odboru za poslovno leto 2023 ter seznanitev s prejemki članov upravnega odbora v poslovnem letu 2023. Predlog nagrad upravnemu odboru. Sprememba statuta družbe.
CESTNO PODJETJE PTUJ 17.05.2024 - 10:00 na sedežu družbe CPP, Zagrebška cesta 49.a. na Ptuju. AJPES z dne 18.04.2024 objava 6100696 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023, poročilom Upravnega odbora o pregledu in sprejemu letnega poročila in odločanju o bilančnem dobičku za leto 2023 ter podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in upravnemu odboru. Sezaninet in odločanje o sejninah članov UO v letu 2024.
Modra zavarovalnica 20.05.2024 - 11:00 v prostorih Modre zavarovalnice, Dunajska cesta 119, Ljubljana v 5. nadstropju v konferenčni dvorani. AJPES z dne 22.04.2024 objava 6104300 Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Modre Zavarovalnice, d.d., za poslovno leto 2023 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Modre zavarovalnice, d.d. ter seznanitev skupščine z letnim poročilom službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2023 in Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročili Službe za notranjo revizijo ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svet za delo v poslovnem letu 2023.
TAB-SYSTEMS, tehnološke rešitve 21.05.2024 - 10:00 v sejni sobi družbe TAB-SYSTEMS d.d. na naslovu Ljubljanska cesta 24 A, Kranj AJPES z dne 15.04.20204 objava 6098607 Imenovanje članov upravnega odbora. Spremembe statuta družbe.
DELNIŠKA DRUŽBA AJDACOM, družba pooblaščenka 21.05.2024 - 10:00 v sejni sobi poslovne stavbe Dvarane 7, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana. AJPES z dne 13.04.2024 objava 6096490 Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila družbe Ajdacom d.d. in Skupine Ajdacom za poslovno leto 2023 ter poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023 ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2023.
BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER 21.05.2024 - 10:30 v sejni sobi poslovne stavbe Dvarane 7, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana. AJPES z dne 13.04.2024 objava 6096451 Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2023 z mnenjem pooblaščenega revizorja ERNS / YOUNG Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., S poročilom Upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023 in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter podelitev razrešnice Upravnemu odboru za poslovno leto 2023.
PETROL, Slovenska energetska družba 23.05.2024 - 12:00 v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 20.04.2024 objava 6103137 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2023, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.
SGP GRADITELJ Splošno gradbeno podjetje 23.05.2024 - 13:00 v sejni sobi upravne zgradbe SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, Kamnik. AJPES z dne 18.04.2024 objava 6101412 Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2023, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditvi letnega poročila, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Sava Re 27.05.2024 - 13:00 v dvorani Janus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 11.04.2024 objava 6094212 Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2023 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta in poročilo uprave o lastnih delnicah. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023. Volitve člana nadzornega sveta. Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2023.Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d.Seznanitev skupščine z imenovanjem članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev.
Hranilnica LON 30.05.2024 - 10:00 na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj. AJPES z dne 24.04.2024 objava 6107841 Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2023; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2023. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta. Seznanitev skupščine z bilančno izgubo za leto 2023 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2023. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovna leta 2024-2027. Imenovanje člana nadzornega sveta. Spremembe Statuta LON.
PROJEKTIVNI BIRO VELENJE 04.06.2024 - 09:00 na sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, Velenje. AJPES z dne 24.04.2024 objava 6106329 Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2023 in s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje članov nadzornega sveta.
ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom 06.06.2024 - 12:00 v prostorih ENOS d.d., Cesta Železarjev 8, Jesenice. AJPES z dne 24.04.2024 objava 6105811 Predstavitev letnega poročila za leto 2023 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta. Uporaba bilančnega dobička za leto 2023. Podelitev razrešnice članom uprave in nadzornemu svetu.

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.