Zdravilišče Rogaška

Zdravilišče Rogaška, d.d. - Kontaktni podatki

Zdravilišče Rogaška, d.d. (oznaka delnic: RGZR)
Zdraviliški trg 15
3250 Rogaška Slatina
Telefon: +386 (3) 818 26 40 ali 031 607 641
Faks: +386 (3) 818 26 49
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Zdravilišče Rogaška

Oznaka delnice:

RGZR

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031115767

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   1.047.800,00€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   9.863

31.12.2016

Lastne delnice:

   0

31.12.2016

Število delničarjev:

   215

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   160,82€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   -2.608.484,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   2,51€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   24.756,13€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

03 818 26 40

Email:

zdravilisce.rogaska@siol.net

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Nedeljska skupščina sprenevedanja v Zdravilišču Rogaška

Danes je v Kulturnem centru Rogaška potekala redna skupščina Zdravilišča Rogaška, d.d., na kateri sta pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), Rajko Stanković in Gordan Šibić, zastopala kar 5,04 % glasov malih delničarjev. Nedeljska skupščina je bila zaznamovana s sprenevedanjem Uprave in celotnega NS, ki soglaša tako z Letnim poročilom za leto 2012 kakor tudi mnenjem revizorja, ki ugotavlja, da je družba insolventna?! Istočasno Uprava po dveh (2) letih še vedno ni pričela izvajati sklep o posebni reviziji, prav tako pa delničarji niso dobili odgovora, zakaj Uprava sklicuje skupščino na nedeljo in ob tem še krši določilo ZGD-1, ki veleva, da mora letna skupščina biti izvedena do konca osmega meseca v letu.

 

Rogaška, 8. september 2013


 

Insolventno Zdravilišče Rogaška – NS opustil svoje dolžnosti

Revizijska družba Auditor iz Ptuja je ob revidiranju Letnega poročila Zdravilišča Rogaška, d.d., za leto 2012 zavrnila izdajo mnenja, saj iz poročila izhaja, da družba izpolnjuje insolventne pogoje, saj ni zmožna pokrivati svojih obveznosti, hkrati pa so njene obveznosti višje kot je sploh osnovni kapitala družbe.

Kljub ugotovitvam revizorja je Nadzorni svet družbe Zdravilišča Rogaška, Danica Bonča, Stanislav Pšeničnik in Alenka Podbevšek (ki je sicer v juniju 2013 podala odstopno izjavo), podal pozitivno mnenje na Letno poročilo in istočasno poročilo revizorja. (foto vir Društvo MDS levo Stanislav Pšeničnik - predsednik NS in večinski lastnik, Danica Bonča - članica NS in preštevalec  Bojan Herček).

Kljub vprašanjem pooblaščencev Društva MDS, kako lahko NS soglaša z letnim poročilom in ugotovitvijo revizorja, da je družba insolventna, ter pri tem ne sproži ustreznih postopkov, ki jim jih določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), odgovorov delničarji niso dobili.

 

Alenka Podbevšek iz osebnih razlogov odstopila iz NS – nagrada pri konsolidaciji lastništva članstvo v NS

Alenka Podbevšek je v mesecu juniju 2013 podala odstopno izjavo, zato je Društvo MDS podalo nasprotni predlog, da se v NS imenuje Gordan Šibić, vendar pa sklep ni dobil zadostne podpore, saj je zanj glasovalo le 36,85 % glasov.
Namesto tega je v NS bil imenovan Damijan Kropej, ki je družbi pomagal pri konsolidaciji lastništva.

 

Izredna revizija kljub 2 leti veljavnemu sklepu še vedno ni začeta

Delničarji so danes bili obveščeni, da družba še vedno ni podpisala niti pogodbe za sklep o imenovanju posebnega revizorja, ki je bil potrjen že pred dvemi leti. Odvetnik Invest Group, d.o.o. in Z.R. – Zdravstvo, d.o.o. je ob tem opozoril, da gre pri dejanjih Uprave in NS za očitno izigravanje zakonodaje, pooblaščenca Društva MDS pa sta izrazila oster protest zoper škandalozno sprenevedanje tako Uprave, pod vodstvom Mateja Goričana, kot NS. (vir foto: Društvo MDS levo Matej Goričan - predsednik Uprave, v sredini predsedujoči odvetnik Velimir Cugmas in notarka Jožica Škrk).

Nedeljska skupščina Zdravilišča Rogaška, d.d., z napovedjo ničnosti in izpodbojnosti

Na današnji skupščini delničarjev Zdravilišča Rogaške, d.d., ki je bila sklicana za nedeljo 26.08.2012, je uvodoma zastopnik malih delničarjev, Rajko Stanković, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) zahteval prestavitev oziroma vnovičen sklic skupščine, saj je kot presečni datum prijave na skupščino bil zapisan datum 22.08.2011, kot rok za razširitev pa 01.08.2011, torej skoraj 1 leto pred objavo v Večeru, ki je bila 25.07.2012. S predlogom preložitve skupščine zaradi procesnih napak se je strinjala tudi notarka, a je predsedujoči skupščino kljub temu izpeljal, zato je bila napovedana zahteva za ničnost, ki jo je vložilo kar 37,97 % malih delničarjev je tudi napovedalo izpodbijanje vseh sprejetih sklepov na današnji skupščini.

 

Rogaška Slatina, 26. avgust 2012


 

Zapleti s skupščino že v sklicu, pravočasna razširitev dnevnega reda ni bila upoštevana

Kot smo uvodoma pojasnili, je današnja nedeljska skupščina bila izvedena na željo predsedujočega odvetnika, saj le ta zaradi »svoje prezasedenosti« (?!) prej ko v nedeljo tega ni mogel izpeljati.

Seveda mali delničarji takim trikom, ki naj bi služili manjši udeležbi ne 'nasedamo' več in smo se kljub zgodnji nedeljski 9. uri, le te udeležili in izkazali svoje nezadovoljstvo z delom Uprave in NS z enotnim negativnim glasovanjem proti vsem predlaganim sklepom skupščine.

 

Posebna revizija se po več kot enem letu še vedno ni izvedla

Na lanskoletni skupščini družbe je prav na nasprotni predlog večinskega delničarja bila izbrana revizijska hiša, ki naj bi izvedla posebno revizijo, a do danes še niso uspeli skleniti niti pogodbe, kaj šele začeli z revizijo. In v tem je potrebno iskati tudi vzrok, da  Uprava ni uspela (beri ni želela) objaviti pravočasne zahteve za razširitev dnevnega reda skupščine, saj posebna revizija družbe še ni izvedena in torej nima o čem poročati.

V tretje gre rado - končana dvakrat prekinjena seja skupščine Zdravilišča Rogaška

Današnje nadaljevanje dvakrat prekinjene skupščine Zdravilišča Rogaška, d.d., je potekalo mirno, vendar s številnimi napovedmi izpodbojnih tožb. Večinski lastnik presenetljivo ni podprl predlagane dokapitalizacije, saj se je glasovanja vzdržal.

Rogaška Slatina, 22.03.2011


 

DOKAPITALIZACIJA NI BILA IZGLASOVANA

Predlog, da se osnovni kapital družbe, ki znaša nekaj več kot milijon evrov in je razdeljen na skupaj 10.478 delnic, poveča za 1,28 milijona evrov na 2,32 milijona evrov ni prejel zadostne podpore in ni bil izglasovan. Še pred glasovanjem smo želeli izvedeti kdo bi lahko dokapitaliziral “podhranjeno” družbo, a odgovora žal nismo dobili. To je verjetno tudi razlog, da večinski lastnik tega predloga ni podprl.

 

POOBLASTILO ZA USKLADITEV STATUTA

Sicer pa je bil izglasovan sklep, ki daje pooblastilo Nadzornemu svetu družbe Zdravilišče Rogaška, da uskladi statut družbe in pripravi njegov čistopis, glede na sprejete sklepe 3. mesečne seje NS družbe.

 

NAPOVEDANE ŠTEVILNE IZPODBOJNE TOŽBE

Skupščina Zdravilišča Rogaška ponovno prekinjena za 60 dni

Predsedujoči skupčine odvetnik Zvonimir Cugmas, ki je na prejšnji skupščini poskrbel za pestro dogajanje najel dva varnostnika, po njegovih besedah za "discipliniranje" morebitne neposlušnosti njegovih "strokovnih" navodil delničarjev.
 
Rogaška Slatina, 20.01.2011

SKUPŠČINA SE NADALJUJE ČEZ 60 DNI
 
Na predlog lastnika Mateja Goričana so takoj po ugotovitvi prisotnosti, prisotni delničarji sprejeli proceduralni sklep o prekinitvi skupščine za novih 60 dni. Razlog za tokratno prekinitev je tehnične narave, saj vpis novih delnic (skladno z razmerji) še ni izveden, ter dogovori o dokapitalizaciji tudi niso še sklenjeni.
 
ČEZ 60 DNI O DOKAPITALIZACIJI IN USKLADITVI STATUTA
 
Osnovni kapital družbe, ki znaša nekaj več kot milijon evrov in je razdeljen na skupaj 10.478 delnic, nameravajo povečati za 1,28 milijona evrov, na 2,32 milijona evrov.
 

Skupščina družbe Zdravilišča Rogaška prekinjena za 30 dni

Včerajšnja skupščina Zdravilišča Rogaška je postregla z marsikaterim precedensom, zato si jo bomo tako delničarji kot predsedujoči zapomnili za vse življenje.
 
Rogaška Slatina, 20.12.2010

 
POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE DELNIČARJEV LE V NOTARSKI OBLIKI
 
Trenutno veljavni statut zelo otežuje udeležbo pooblaščencem delničarjev, saj mora pooblaščenec imeti pooblastilo v notarski obliki, kar je v nasprotju z določili 310. člena ZGD-1C. Zaradi tega je bilo nemalo razprave in Rajko Stanković je kljub temu, da je imel skladno z določili ZGD-1C veljavno in pravočasno prijavljenih kar 28 pooblastil oz. 37.726 delnic lahko glasovala le kot pooblaščenec 1 delničarja z 9.800 delnicami, ki je pooblastilo overil. Gordan Šibić pa je imel 7 pooblastil oz. 4.360 delnic, a je na koncu lahko zastopal le delničarja, katerega zakoniti zastopnik je on sam.
 
DRUŠTVU MDS NISO DOVOLILI ZASTOPATI KAR 28.844 DELNIC OZ. 3,20 % OSNOVNEGA KAPITAL DRUŽBE
 
Ker 33 delničarjev ni notarsko overilo pooblastil, Društvo MDS ni moglo zastopati njihovih interesov, čeprav smo opozorili na očitno neskladje z 310. členom ZGD-1C, ki predpisuje, da mora biti pooblastilo v pisni obliki in opremljeno z navodili pooblaščencev kako bodo glasovali, če ne bodo prejeli navodila. Društvo MDS bo poskušalo to določbo uskladiti pri spremembah statuta, če pa ne bo šlo, bo sodno izpodbijala to diskriminatorno določbo.
 
KDD KNJIGA IN DEJANSKO STANJE DELNIŠKE KNJIGE STA NEUSKLAJENI ŽE VEČ KOT 4 LETA 
 
Na veliko presenečenje delničarjev, stanje v sodnem registru in stanje v KDD knjigi delničarjev ni bilo usklajeno že od leta 2006 dalje. Tako je delničar FI_COM d.o.o., ki dejansko ima 3.442 delnic, imel le 35 glasovalnih pravic. Rajko Stanković, ki so mu priznali pooblastilo le 1 delničarja, pa je namesto 9.800 delnic zastopal le 100 glasovalnih pravic.
 
Pojasnilo predsedujočega odvetnika Velimirja Cugmasa je bilo zmedeno in zavajajoče, kar je povzročilo precej negodovanja med delničarji. Tudi notarka ni bila najbolj prepričljiva, a je na koncu priznala svoj del "zmote pri zapisniku" iz leta 2008. Predstavnika Društva MDS sta po zgornjih neusklajenih podatkih skupaj zastopala le 1,68 % glasovalnih pravic.
 

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, d.d.

Datum skupščine: 
31.08.2015 - 09:00
Naslov: 
v prostorih kulturnega centra Rogaška
Status: 
arhivirana
Opombe: 
seznanitev z letnim poročilom za 2014, podelitev razrešnice in imenovanje revizorja

Zdravilišče Rogaška insolventno?

Medij: Rogaške novice Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 27. 09. 2013 Stran: 6

Uprava družbe na vprašanje re odgovarja delničarjem niti rovinarjem. Iz revidiranega leti ega poročila za preteklo leto, objavljenega na spletni strani zdravilišča, je razvidno, da družba i/polnjuje insolventno pogoje. Družba ni zmožna pokrivati svojih obveznosti, hkrati so njene obveznosti višje, kot je osnovni kapital družbe. Na vprašanje pooblaščencev Društva Mali delničarji Slovenije, zakaj uprava ne sproži ustreznih postopkov, na nedeljski (prejšnji teden, op. a.) skupščini niso odgovorili. Odgovora nismo dobili niti mi. Na naša pisna vprašanja je predsednik uprave iMatej Goričan v torkovem kratkem telefonskem pogovoru odgovoril, da so bili vsi predlagani sklepi na skupščini potrjeni. Obljubil je, da bo opravljena izredna revizija poslov družbe. Ta bi morala biti že zaključena, saj so delničarji sklep o tem sprejeli pred dvema letoma. Na vprašanje, zakaj je bila skupščina spet v nedeljo, je odvrnil: „Ker se je uprava tako odločila." Kakšno je premoženje družbe ni hotel pojasniti, ker da so podatki javno dostopni v zemljiški knjigi, ob koncu pogovora pa izrazil prepričanje: „Clede na vaš odnos do nas sem vam tako ali tako preveč povedal. "

Zdravilišče Rogaška

Datum skupščine: 
08.09.2013 - 09:00
Naslov: 
v prostorih Kulturnega centra Rogaška, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina.
Status: 
arhivirana

Zdravilišče Rogaška

 PREKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV 
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d.,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina
Uprava in nadzorni svet preklicujeta skupščino delničarjev ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. , Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, ki je bila sklicana za dne 25.08.2013 ob 9. uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška Slatina.
Zdravilišče Rogaška d.d.
predsednik uprave
Matej Goričan
Rogaška Slatina, 07.08.2013

Datum skupščine: 
25.08.2013 - 09:00
Naslov: 
v prostorih Kulturnega centra Rogaška.
Status: 
odpovedana
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.