Maksima Holding

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

Maksima Holding, d.d. - Kontaktni podatki

Maksima Holding, d.d, finančna družba (oznaka delnice: MAHR)
Parmova 41
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 200 47 28
Faks: +386 (1) 200 47 30
Spletna stran: www.maksima-holding.si

Delničarji Maksime Holding s svojim predstavnikom v NS

Današnje skupščine delničarjev družbe Maksima Holding, d.d. se je udeležilo 78,02 % delnic z glasovalno pravico. Uprava in nadzorni svet na skupščini nista prejeli razrešnice za leto 2013. Na nasprotni predlog Društva MDS je bil Goran Gojković  soglasno potrjen za novega člana nadzornega sveta.

 

Ljubljana, 27. avgust 2014


 

UPRAVA IN NS MAKSIME HOLDING BREZ RAZREŠNICE ZA DELO V LETU 2013

Na današnji skupščini so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2013. Kratko predstavitev ključnih dogodkov, ki so zaznamovali leto 2013, zlasti različne sodne postopke, ki tečejo zoper družbo ali jih je družba sprožila zoper druge, je podal predsednik uprave Stevo Lekič. 

Družba je v preteklem letu imela negativen poslovni rezultat (- 621.000,00 EUR), ter mora na podlagi sodne odločbe plačati okoli 10,5 mio EUR tožečim strankam NFD, Finetolu, Maksimi Invest in Daimondu. Zato niso opravili rezervacij v celotni višini. Med živahno in izčrpno razpravo v zvezi s seznanitivijo z letnim poročilom za poslovno leto 2013 ter revizorjevim poročilom, v katerem je bilo podano mnenje s pridržkom, trenutnim stanjem družbe in njenim poslovanjem, kakor tudi tem, ali sta uprava in nadzorni svet obravnavala vprašanje insolventnosti družbe, glede na dejstvo, da so njeni transakcijski računi v Sloveniji že dalj časa blokirani in da družba posluje preko računov v Avstriji. Uprava je glede vprašanj o rezervacijah in morebitni insolventnosti seznanila skupščino, da so bile rezervacije oblikovane in so le-te navedene tudi v bilanci stanja v letnem poročilu, ter da je bila problematika morebitne insolventnosti po določilih ZFPPIPP tudi obravnavana in ni bila ugotovljena. Predsednik uprave je povedal, da so v predmetni tožbi z NFD sklenili izvensodno poravnavo, kar poskušajo tudi z ostalimi tremi tožitelji, saj potekajo mediacije, ki so po njegovem prepričanju pred uspešnim zaključkom. V zvezi z vprašanjem o stroških storitev v višini 600.000,00 EUR  je uprava pojasnila, da je polovica tega zneska bila porabljena za odvetniške in pravne storitve, preostanek pa za različne cenitve deležev, plače ipd.

Skupščina ETI Elektroelement, d.d. – Val izpodbojnih tožb; delničarji brez možnosti prostega razpolaganja s premoženjem, posebna revizija brez podpore, dividenda 1,55 EUR

Na današnji skupščini družbe ETI, Elektroelement, d.d., Izlake so delničarji družbe večinsko potrdili in odobrili delo Uprave in NS, ki je v preteklem letu beležila najboljše rezultate doslej. Na skupščini se je izvolil tudi nov NS, ki pa žal ni upošteval želja malih in manjšinskih delničarjev, zato je prejel tudi samo 62 % podporo. V novi NS so tako bili izvoljeni Marjan Kramar, Radovan Bolko in Bernhard Josef Müller. Njihov štiriletni mandat bo začel teči novembra letos.

Izlake, 30. avgust 2011


Usklajeno delovanje in kršitev Zakona o prevzemih

Skupščina je bila že na začetku prekinjena, zaradi zahteve pooblaščenca delničarjev, Rajka Stankovića, ki je zaradi kršitve 63. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) zahteval, da na današnji skupščini zamrznejo glasovalne pravice delničarjem Gorenje, d.d., Finema, d.o.o. in Jean Müller GMBH, ki imajo skupaj v lasti nekaj več kot 27 % družbe in delujejo usklajeno, vendar za to niso objavili prevzemne ponudbe.

Spomnimo, lani je namesto propadlega Merkurja, s konverzijo terjatev v višini 57 EUR na posamezno delnico, v lastništvo družbe vstopil Gorenje.

Skupščina se je nadaljevala, ko so vsi predstavniki, tako Uprave kot navedenih delničarjev, za zapisnik povedali, da ne delujejo usklajeno, zato je Rajko Stanković že v uvodu najavil izpodbojne tožbe na vse sklepe skupščine.

 

Predsednik Uprave zahtevo označil za neumnost, zato bo "to neumnost" Društvo MDS poslala v preveritev še ATVP 

Izjava predsednika Uprave mag. Tomaža Berginca za Dnevnik, ki je usklajeno delovanje označil kot neumnost malih delničrjev se bo kmalu izkazala kot resnica, saj bo najverjetneje ATVP proučil delovanje teh delničarjev, ki so tudi na današnji skupščini bili soglasni in enotni "zgolj naključno ali po neumnosti?"

 

Delničarjem ETI-ja 1,55 EUR dividende, KPMG redni revizor

Delničarji družbe Eti Elektroelement iz Izlak so na današnji skupščini sklenili, da se od lanskega bilančnega dobička, ki je znašal dober milijon evrov, za izplačilo dividend v višini 1,55 evra bruto na delnico nameni 772.287 evrov. Preostali dobiček pa je razporejen v druge rezerve iz dobička, za letošnjega revizorja pa so imenovali ljubljansko revizijsko družbo KPMG Slovenija.

 

Vinkulacija delnic – delničarji brez soglasja NS ne morejo do svojega lastnega premoženja?!

Ali gredo Cerkveni Zvonovi po poti »tajkunov«? Vse kaže, da bo 65.000 delničarjev ostalo brez premoženja, Nova KBM »zabila prvi žebelj v krsto«

Ljubljana, 02. april 2011

 

ODPRTO PISMO nadškofu in metropolitu msgr. dr. Marjanu Turnšku

 

Spoštovani g. nadškof in metropolit msgr. dr. Marjan Turnšek,

 

Danes smo iz članka, objavljenega v enem izmed časnikov, izvedeli, da je prišlo do prve zaplembe premoženja cerkvenih holdingov Zvon Ena Holding in Zvon Dva Holding s strani NKBM. Omenjena banka naj bi unovčila premoženje v skupni vrednosti 23,7 milijona evrov. Gre za 5,6 % domžalskega Heliosa, slabe 4 % Cinkarne Celje, dobra 2 % Petrola in 75.400 delnic Krke.

 

Žal z ogorčenjem in žalostjo ugotavljamo, da se dogovori o pravočasnem in korektnem obveščanju vseh delničarjev v zvezi s problematiko obeh holdingov ne spoštujejo. Uradne objave o tem pomembnem dogodku ni bilo ne na sistemu SEONET kot tudi ne na spletnih straneh obeh holdingov. Zato se jasno sprašujemo, ali bo 65.000 delničarjev obeh Zvonov ostalo brez vsega premoženja in ali bosta oba holdinga šla po poti Šrotovih holdingov Infond in Center Naložbe in Bavčarjevega holdinga Maksima? Za ogled prispevka v Dnevniku TV SLO 1 z dne 02.04.2011 ob 19 uri pritisni na sliko ali TUKAJ.

 

V začetku tedna smo bili sicer priča poskusu prve zaplembe premoženja Zvona Ena Holding s strani upnikov T2 d.o.o., kljub dvomljivim in vprašljivim izkazom o dejanski višini terjatev Gratela do T2 d.o.o. Čeprav je ravnatelj NGU p. Lojze Cvikl na našem sestanku dne 7. 3. 2011 zagotavljal, da je le še vprašanje dni, kdaj bo strateški investitor dokapitaliziral vaše gospodarske družbe in pognal »mlinsko kolo na vodi«, kot se je slikovito izrazil g. Cvikl, zadnji dogodki kažejo, da do tega ne bo prišlo.

 

Če temu ni tako vas prosimo, da nemudoma in jasno vsem delničarjem družb Zvon ENA Holding in Zvon DVA Holding sporočite, ali boste do ponedeljka 4. aprila 2011 zagotovili potrebna sredstva v višini vsaj 200 mio EUR dokapitalizacije za reševanje obeh holdingov, ali pa ste dokončno »vrgli puško v koruzo«?

Komentar Društva MDS na izjave Franca Bobinca in Tomaža Berginca glede 'prijateljskega' vstopa Gorenja v lastništvo ETI Elektroelement, d.d.

GORENJE namesto MERKURJA v lastništvu ETI Elektroelement, d.d., Izlake

Društvo MDS resno dvomi v iskrenost izjave predsednika Gorenja, d.d., in člana nadzornega sveta ETI Elektroelement Franca Bobinca o sklenjeni kompenzaciji z Merkurjem. Zato se upravičeno sprašujemo zakaj Gorenje v obvestilu na SEONET-u štev: INI-1099/10 z dne 13.09.2010 ni kompenzacije omenilo niti z besedico!? Še bolj nenavadno pa je, da je  kompenzacijska cena, ki je skoraj enaka knjigovodski (kar kot zastopniki delničarjev ETI Izlake pozdravljamo, smo pa kot delničarji Gorenja zaskrbljeni), saj v poslovnem svetu velja nepisano pravilo, da je kompenzacijska cena vedno bistveno nižja od tržne cene, saj ceno narekuje upnik in ne dolžnik. Tudi  komentar mag. Tomaža Berginca, predsednika Uprave ETI, da ga veseli, da je Gorenje kupilo te delnice in hkrati pove, da so le te vinkulirane, kaže, da je z nakupom bil v naprej seznanjen in vstopu »prijateljskega« Gorenja ni nasprotoval, saj sta s tem Uprava in NS obdržala glasovalni ustroj za prihodnje skupščine. Hkrati naj spomnimo, da je z drugimi besedami povedal, da v ETI-jevo lastništvo ne spustijo nikogar (VINKULACIJA), ki ne bo naklonjen trenutni Upravi in NS.

Velenje, Izlake, 14. september 2010


Na zadnji skupščini za prevlado odločilen prav Merkurjev paket
                                                                             
Naj spomnimo, da so prav te delnice na zadnji skupščini ETI-ja (oznaka delnice: EITG) dne 7. julija 2010 je 22.627 delnic ETIG, ki jih je v posesti imel Merkur, zastopal kar vodja pravne službe ETI-ja, kar je na skupščini pomenilo pomembnih 5,76 % glasovalnih pravic. Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je že takrat razpolagal z informacijo, da je nakup teh delnic bil že izveden s terminsko pogodbo. To pomeni, da je Merkur že prodal svoje delnice ETI-ja, (takrat smo le ugibali, da je to bil nakup ETI-ja v sklad lastnih delnic), vendar je njihov prepis zadržal do izteka skupščine. Društvo MDS je tedaj zahtevalo, da se jim odvzamejo glasovalne pravice, a predsedujoči skupščine temu predlogu ni ugodil.

 

Ali so malim delničarjem na zadnji skupščini »s prevaro« onemogočili sprejemanje pomembnih odločitev?

Na žalost se v Društvu MDS ne moremo znebiti občutka, da so male delničarje na zadnji skupščini želeli peljati »žejne čez vodo«. V kolikor teh glasovalnih pravic ne bi obvladovali »poslušni« pooblaščenci, ki so brezpogojno naklonjeni Nadzornemu svetu in Upravi, bi predstavniki Društva MDS, ob podpori ostalih pooblaščencev delničarjev, imeli pri treh pomembnejših sklepih kar 51,58 % do 53,67 % večino. S takšno večino bi bili izglasovani sklepi o odpoklicu treh članov NS iz vrst kapitala (Kramarja, Bobinca in Lenassija), o odpravi vinkulacije in pripravi vseh dejanj za uvrstitev delnice na borzo (druga dva sklepa (vinkulacija in borza), bi v tem primeru imela zadostno podporo, le predčasni odpoklic ne bi uspel, saj je potrebna kvalificirana kar 75 % večina vseh navzočih). 

Ali se v Eti Izlake ponavlja zgodba INGOR-ja? GORENJE gre v 25 mio EUR vredno dokapitalizacijo, a je že zapravilo 1,3 mio EUR za nakup 4,53 % deleža v ETI IZLAKE

V četrtek, 9.9.2010 je Gorenje objavilo pričetek 25 mio EUR vredne dokapitalizacije, ki je uradno pričela teči danes, ko nas je obvestilo o opravljenem nakupu paketa delnit ETI Izlake v višini 1,3 mio EUR.

Ko je Društvo MDS v imenu dveh pooblastiteljev (sedaj le enega, saj so drugega uspeli »začasno« prepričati, da mu bodo v kratkem »uredili odkup po njegovih željah glede cene«), vložilo izpodbojno tožbo na ničnost sklepa o odkupu v sklad lastnih delnic, je v »igro« vstopilo Gorenje Franca Bobinca, člana NS Eti-ja, ki je za eno delnico odštelo kar 57,07 EUR. To le dokazuje vse navedbe Društva MDS o podcenjenosti nakupa v sklad lastnih delnic.


VINKULACIJA VELJA SAMO ZA DELNIČARJE, KI NISO V »STRATEŠKEM INTERESU« NS IN UPRAVE

Poziv generalni državni tožilki, Barbari Brezigar, v primerih Pivovarne Laško in Istrabenz

Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društva MDS) Rajko Stanković, je danes 17. maja 2010 vložil poziv Generalni državni tožilki Barbari Brezigar za zagotovitev zakonitega in transparentnega ravnanja državnega tožilstva pri zastopanju kazenske obtožbe v primeru storitve kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, izvršenih s strani nekdanjega zakonitega zastopnika Pivovarne Laško, d.d., Boška Šrota in nekdanjega zakonitega zastopnika holdinške skupine Istrabenz, d.d., Igorja Bavčarja ter drugih oseb vpletenih v obe zadevi.


V preteklem tednu je bila javnosti razkrita informacija o zaključku poteka policijske preiskave s področja gospodarske kriminalitete, ki naj bi bila povezana z dvema nezakonitima menedžerskima prevzemoma znanih gospodarskih družb. Nobenega dvoma ni, da je šlo v predmetni preiskavi za preverjanje zakonitosti izvorov financiranja predmetnih prevzemov in ostalih poslovnih aktivnostih v gospodarski družbi Istrabenz, ki jo je takrat vodil Igor Bavčar ter v skupini Pivovarna Laško, pod vodstvom takratnega vodje Boška Šrota. V času opravljanja gospodarske dejavnosti tako družbe Istrabenz kot Pivovarne Laško je prišlo pod vodstvom omenjenih oseb do spornih nezakonitih ravnanj, ki imajo vse zakonske determinante kaznivih dejanj storjenih zoper gospodarstvo, ter opustitve dolžnosti ravnanja v skladu z načelom vestnega in skrbnega gospodarstvenika, z namenom izpeljati prikriti prevzem in preko prikritega lastništva obvladovati interese obeh gospodarskih družb.

Nedvomno je, da so bila tovrstna ravnanja izpeljana mimo interesov tako gospodarskih družb kot tudi njenih delničarjev kot lastnikov, predvsem pa so bila izvedena na nedopusten in netransparenten način,  mimo vseh veljavnih zakonskih predpisov, s čimer je bila povzročena ogromna premoženjska škoda (foto: iz dokumentacije časnika Dnevnik).

Glede na kompleksnost in naravo storjenih aktivnosti, ki se očitajo zgoraj omenjenima fizičnima osebama, se namenja poseben poudarek zaščiti celotnega premoženja, pridobljenega na nezakonit način ter zavarovanju protipravno pridobljene premoženjske koristi, zaradi nevarnosti njihove nadaljnje odtujitve in razpršitve s strani osumljenih oseb, s čimer bi bilo onemogočeno oškodovanim udeležencem ugoditi zahtevku za povrnitev tako nastale škode. Zakon o kazenskem postopku tako v svojem 109. členu določa, da se sme na predlog upravičenca odrediti v kazenskem postopku po določbah, ki veljajo v izvršilnih zadevah, začasno zavarovanje premoženjskopravnega zahtevka, nastalega zaradi kaznivega dejanja.

5. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 12. dec.. 2016 Stran: 6

Bralec in njegov brat sta pred dobrim letom po pokojni mami podedovala vsak po 56 delnic Maksima holdinga. Takrat so mu na banki predlagali, naj delnice pusti na KDD, ker bi sicer moral urediti prenos in odpreti trgovalni račun, vrednost delnic pa je bila nič. Pri takšni rešitvi je tudi ostalo, navedene delnice (MAHR) imajo še zdaj enako vrednost. Zanima ga, kaj naj stori, saj ne želi imeti določenih stroškov za prenos ničvrednih delnic. 

Družba Maksima holding je v stečaju od konca leta 2014 in tudi delnice ne obstajajo več, saj se ob začetku stečaja v celoti izbrišejo. Bralcu torej ni potrebni urejati ničesar, saj delnic nima več. Na KDD pa pojasnjujejo, da je bil izbris celotne količine delnic Maksime holdinga objavljen 12. 12. 2014.

Bralki je pred kratkim umrl soprog, ki je imel v lasti navadne delnice Perutnine Ptuj. Nedavno so prejeli ponudbo BPH za odkup delnic po vrednosti 6,20 evra za delnico. Ker ne ve, kdaj se bo zapuščinski postopek zaključil in ker se bliža rok za prenos delnic iz KDD na trgovalni račun, jo zanima, kaj naj stori? 

Bralki na MDS svetujejo, naj sprva počaka na zaključek dednega postopka, saj je to prvi pogoj za prevzem delnic. Ko bo prenos delnic uredila pri KDD, se nato lahko odloči, ali bi želela delnice prodati ali ne. Hkrati svetujejo, naj se za prodajo delnic po urejenem dednem postopku obrne neposredno na družbo SIJ (Slovenska industrija jekla), ki delnice odkupuje po 8 evrov. 

Prodajni utrip v Etiju narašča

Medij: Delo Avtorji: Malovrh Polona Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 14. 05. 2015 Stran: 9

Novi lastniki Za delnice ne pod 42 evrov - Prodalo bi jih 46 odstotkov delničarjev - Zaveza vlagatelju

Izlake - Obstoječi lastniški strukturi izlaškega Etija in vinkuliranim delnicam so, kot kaže, šteti dnevi. Delnice je pripravljeno prodati dobrih 790 ljudi ali 46 odstotkov vseh delničarjev, ki imajo v lasti 18 odstotkov osnovnega kapitala Etija, Q- t§h peleviea d§l_vcev, polovica upokojenih. To zatrjuje Rajko Stankovič iz Društva malih delničarjev Slovenije (MDS), ki je preverilo prodajni utrip med imetniki Etijevih delnic.


Startna osnova je zagotovljena, odziv delničarjev več kot dober, prvi cilj MDS pa še ni dosežen. K sporazumu, ki bo zagotavljal, da prek transparentnega postopka v Etijevo lastniško strukturo vstopi strateški vlagatelj, želi MDS za začetek pritegniti vsaj 35 odstotkov delničarjev. Pri tem računa še na odziv velenjskega Gorenja in MTO Gabrijela Brezovarja, ki imata vsak po okrog petodstotni delež, ter na BPH in Prvo pokojninsko družbo ali skupaj še okrog 16-odstotni delež. »Maxima Holding v stečaju z 12-odstotnim deležem oziroma zastavni upnik NLB bosta najverjetneje počakala na prevzemno ponudbo,« ugiba Stankovič v prepričanju, da pri »paketu 50+« tudi Etijevi menedžerji, ki zagotavljajo, da delnic ne bodo niti prodali niti kupovali, ne bodo več omahovali.

Eti: sestavlja se konzorcij za prodajo podjetja!

Medij: Finance Avtorji: Lipnik Karel,Sovdat Petra,Perčič Aleš Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 16. 04. 2015 Stran: 4

Ta hip se organizirata dve strani: delnice bi od malih delničarjev na eni strani odkupovala Ilirika, na drugi, kjer je tudi menedžment, pa Alta

»Uprava je izbrala svetovalca za pregled potencialnih investitorjev v ETI za zagotovitev stabilne lastniške strukture. Izbrana je bila Alta Skupina. Eden izmed neizbranih ponudnikov je bila tudi družba Ilir ika, ki je v preteklih dneh na nekatere delničarje naslovila pismo Možnost izvedbe organiziranega prodajnega postopka za družbo ETI. Z Iliriko uprava in NS ne sodelujeta, pogovori o nadaljevanju sodelovanja z Alto pa bodo predstavljeni delničarjem.«


Tako se glasi aktualno pismo uprave in nadzornega sveta lastnikom Etija. Podpisala sta ga prednik uprave Rafael Kogej in prvi nadzornik podjetja, nekdanji prvi človek NLB, Marjan Kramar.

Stečaj Bavčarjeve Maksime Holdinga kot povod za prodajo

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.