Delničarjem Krke 5,63 EUR dividende

NatisniNatisni

Predsednik Društva MDS se je udeležil 28. redne skupščina delničarjev Krke, d. d., Novo mesto. Na skupščini so se delničarji seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi ter poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2021. Delničarji so sprejeli sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelili razrešnico upravi in NS za leto 2021. Seznanili so se s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, so za petletno mandatno obdobje izvolili Boruta Jamnika, za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 pa imenovali revizorsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.

 

Otočec, 7. julij 2022

 

Bruto dividenda 5,63 EUR, Uprava in NS dobila razrešnico

Delničarji so na skupščini sprejeli sklep, da se bilančni dobiček za leto 2021 v višini 318.625.126,16 EUR uporabi za naslednje namene:

· za dividende (5,63 EUR bruto na delnico) 175.024.601,13 EUR,

· za druge rezerve iz dobička 71.800.262,52 EUR,

· za prenos v naslednje leto 71.800.262,51 EUR.

Potrjena dividenda v višini 5,63 EUR bruto na delnico je 12,6 % višja kot lani. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 21. 7. 2022, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 20. 7. 2022. Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 in jima podelili razrešnico. Delnilčarji so se seznanili tudi s Poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2021 in ga potrdili.

Politika prejemkov ni bila sprejeta zaradi nasprotovanja SDH

Prav tako so se delničarji seznanili s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto., a žal zaradi nasprotovanja SDH posvetovalni sklep o Politiki prejemkov ni bil sprejet. Politika prejemkov, ki je veljavna in skladna z zakonodajo, ni popolnoma skladna z zadnjimi priporočili delničarja SDH. Priporočila delničarja SDH glede Politike prejemkov bodo preučena do naslednje redne skupščine družbe.

Borutu Jamniku nov mandat v NS Krke

Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, so za petletno mandatno obdobje, ki se začne 8. 7. 2022, izvolili Boruta Jamnika.

KPMG revizor za 3 letno obdobje

Za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 so imenovali revizorsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.