Skupščina Hranilnice Lon potrdila vse predlagane sklepe, a hkrati napoved dveh izpodbojnih tožb

NatisniNatisni

Skupščina Hranilnice Lon se je 30.05.2024 sestala na 46. skupščini delničarjev. Že v uvodu je predsedujoči  obvestil delničarje, da glasovalne pravice v presežku nad 10% mirujejo ne le družbam KYLIN PRIME GROUP AG (sedaj v stečaju), FIN-NEP d.o.o. in CAPSTONE GLOBAL SOLUTIONS LIMITED, temveč tudi Otmarju Zornu in GIC Gradnjam (v presežku nad 20%), tako da se seznam delničarjev, ki brez ustreznega dovoljenja Banke Slovenije pridobivajo delnice kranjske hranilnice, očitno daljša.

Kranj, 30.05.2024

Skupščina se je uvodoma seznanila z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2023,  seznanila se je tudi z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v letu 2023. V okviru te točke je predsednik Društva MDS Rajko Stanković vprašal, ali je nadzorni svet v letu 2023 izvedel ponovno ocenjevanje sposobnosti in primernosti svojih članov, kakor je to predvideno v Politiki izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa (redna letna ocena)? Odgovor predsednika nadzornega sveta dr. Christoph Geymayer je bil pritrdilen. Odgovor je Društvo MDS presenetil, saj se nekateri nadzorniki kljub tesnim povezavam z nekaterimi delničarji, ki daljšajo uvodoma omenjeni seznam kupcev delnic brez potrebnih dovoljenj, izrekajo za »neodvisne« nadzornike in ne razkrivajo vseh navzkrižij interesov, v katere so vpleteni.

Nadzornik Hranilnice Lon ni vpisan v register AJPES, vse od svoje izvolitve 14.12.2020 dalje

Drugo vprašanje je bilo, zakaj član nadzornega sveta mag. Uroš Vidović v sodnem registru, vse od izvolitve 14.12.2020 ni vpisan kot član nadzornega sveta Hranilnice Lon d.d., kar izhaja iz AJPESA na dan 30.05.2024 ter razloge za to dejstvo, še posebej ob upoštevanju, da je v 25. členu Zakona o poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) za kršitev obveznosti posredovanja podatkov poslovnemu registru zagrožena globa od 2.000 do 4.000 eurov za pravno osebo?

Odgovor predsednika nadzornega sveta dr. Christopha Geymayerja je bil, da so vpis predlagali pravočasno, a zaradi sodnega spora, ki je bil začet zoper sklep skupščine, na kateri je bil mag. Uroš Vidovič imenovan za člana nadzornega sveta in je še v teku, njegovo imenovanje še ni vpisano v register. Tudi ta odgovor je bil očitno nezadovoljiv, saj bi razlogi, ki onemogočajo vpis mag. Vidovića kot nadzornika v sodni register, morali biti tudi razlogi, da mag. Vidović zahtevne in odgovorne funkcije ne more opravljati. Kakšni so torej razlogi, ki hranilnice ne skrbijo pri tem, da mag. Vidović opravlja funkcijo člana nadzornega sveta, a skrbijo sodišče, da ga ne vpiše v sodni register, je ostalo neodgovorjeno.

Skupščina se je nato seznanila s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta.

Delničarji brez dividende, saj so z dobičkom pokrivali izgubo iz preteklih let

Skupščina je potrdila, da se dobiček lanskega leta uporabi za pokrivanje prenesene izgube (celotni dobiček leta 2023 v višini 2.410.960,84 EUR se nameni za kritje prenesene izgube preteklih let v višini 4.404.400,18 EUR).  Skupščina je soglasno podelila razrešnico Upravi. Tudi Nadzorni svet je prejel razrešnico za poslovno leto 2023, vendar je na ta sklep Društvo MDS napovedalo izpodbojno tožbo. Nadzorni svet po prepričanju Društva MDS v letu 2023 ni ustrezno opravil svoje temeljne naloge, brez katere ne more ustrezno izvajati nobene svoje pristojnosti, t.j. da ustrezno ovrednoti in oceni primernost svoje lastne sestave ter že v izhodišču zazna tveganja za ustrezno izvajanje svojih pristojnosti, ki obstajajo zaradi latentnih navzkrižij interesov.

Skupščina je nato imenovala revizijsko družbo za poslovna leta 2024-2027 ter potrdila spremembe statuta.

Skupščina Hranilnice Lon ponovno imenovala za člana nadzornega sveta dr. Christopha Geymayerja, Društvo MDS napovedalo izpodbijanje tega sklepa

Pred glasovanjem je Rajko Stanković opozoril na določila 38.a člena in 274 člena ZGD-1 o razkrivanju navzkrižij interesov kandidatov za člane nadzornega sveta ter članov nadzornega sveta. Zato je postavil vprašanje glede poslovnih vezi dr. Christopha Geymayerja z dr. Otmarjem Zornom in drugimi delničarji hranilnice ter vprašal, ali v zadnjih 5 letih poslovno sodeluje s katerim od delničarjev Hranilnice Lon in v kakšnem obsegu? Dr. Christoph Geymayer  je  odgovoril, da poslovno sodeluje z dr. Otmarjem Zornom, a to sodelovanje naj ne bi preseglo 1 % njegovih letnih prihodkov.

Na vprašanje, ali tudi mag. Uroš Vidovič poslovno sodeluje z delničarjem Otmarjem Zornom oz. njegovi družbami, je dr. Christoph Geymayer povedal, da mag. Uroš Vidović z njim ne sodeluje, razkril pa je, da mag. Uroš Vidović poslovno sodeluje z drugim največjim delničarjem GIC Gradnje d.o.o. (20,28 % lastnik Hranilnice Lon). Na sprejeti sklep o imenovanju dr. Christoph Geymayer za člana NS Hranilnice Lon je bila napovedana izpodbojna tožba Društva MDS, saj po podatkih Društva MDS izjava dr. Chirstoph Geymayer ne odraža dejanskega stanja.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.