Mladinska knjiga založba

Ali bodo mali delničarji Mladinske knjige Založbe uspeli imenovati predstavnika v NS preko sodišča

Pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši so na današnji 31. skupščini družbe Mladinska knjiga Založba, d.d. zastopali več kot 8,2 % skupaj s preostalimi posamičnimi podporniki - malimi delničarji, ki so bili osebno prisotni na skupščini, pa kar 12 % prisotnega kapitala na skupščini oziroma skoraj tretjino vseh malih delničarjev v družbi. Poleg seznanitve z letnim poročilom družbe za leto 2010 je skupščina sprejela tudi sklep, da se delničarjem razdeli dividende v višini 0,25 EUR za posamezno delnico in sicer v 60 dneh od dneva skupščine. Društvo MDS in njegovi pooblaščenci so k 5. točki dnevnega reda podali nasprotni predlog in sicer da se namesto Romana Žnidariča za novega člana NS izvoli Boruta Frantarja, kot predstavnika malih delničarjev. 

Ljubljana, 7. junij 2011


Dobiček družbe kar 10-krat nižji od lanskega in 15-krat nižji od predlanskega

Mladinska knjiga Založba je v letu 2010 ustvarila malenkost več kot 400.000 EUR dobička, kar je samo po sebi zaskrbljujoč podatek in tudi razlog zakaj so predstavniki Društva MDS zahtevali dodatna pojasnila od Uprave in NS v zvezi s skokovitim padcem zaslužka. Izpostaviti namreč velja, da je leta 2009 družba ustvarila več kot 4 milijone EUR dobička, leta 2008 pa kar 6,1 milijona EUR dobička; torej 10-kratnik oziroma 15-kratnik letošnjega dobička.

V Društvu MDS se seveda zavedamo zaostrenih gospodarskih razmer, vendar pa slednje ne morejo opravičevati 10-kratni oziroma 15-kratni upad zaslužka. Delničarji sicer pozdravljamo ustaljenost dividendne prakse, ki dobršen del dobička namenja dividendam, nikakor pa ne moremo biti zadovoljni s poslovanjem Mladinske knjige Založbe. Rajko Stanković je tudi zahteval od NS in Uprave opredelitev dolgoročne dividendne politike, ki ne bo izčrpavala podjetja zaradi finančnih težav večinskega delničarja Zvon Dva Holding, ki ima 69,07% družbe.

NLB naj umakne ugovor zoper načrt finančnega prestrukturiranja Zvon ENA holding in se nemudoma sestane z odgovornimi v holdingih Zvon ENA in DVA

Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) Rajko Stanković v imenu 65.000 malih delničarjev poziva NLB, da umakne vloženi ugovor zoper načrt finančnega prestrukturiranja, ki so ga v večini medijev označili kot zahtevo za stečaj, se nemudoma sestane z odgovornimi v Holdingih Zvon Ena in Dva, ter ustavi DOMINO EFEKT morebitnega plenjenja delnic po »NIZKIH CENAH« na škodo vseh upnikov, same družbe in delničarjev.

Ljubljana,25. maj 2011


POZIV UPRAVI NLB: UMAKNITE  ZAHTEVO ZA STEČAJ IN ZAČNITE REŠEVATI »NASEDLE NALOŽBE« ! MOREBITNE PRODAJE ZAPLENJENIH DELEŽEV NAJ BODO TRANSPARENTNE IN V PAKETU

http://tvslo.si/predvajaj/zvoni-ena-je-odzvonilo/ava2.106167432/Sestanek med NLB in predstavniki cerkvenih Holdingov je po našem mnenju ključnega pomena za morebitni uspeh prisilne poravnave in rešitev premoženja 65.000 delničarjev obeh holdingov, kakor tudi za 2.300 delničarjev NLB, saj večina drugih bank le čaka,kaj bo storila državna NLB. Za ogled prispevka TV SLO 1 iz Dnevnika 25.05.2011 pritisnite na sliko ali TUKAJ,

Zato pozivamo Upravo NLB, da se odgovorni nemudoma sestanejo s predstavniki Holdingov, kajti vsaka prisilna poravnava (govori se o 65 %) je boljša kot stečaj. Pri tem ne pozabimo, da gre za premoženje 65.000 delničarjev in prvovrstne naložbe v velike in uspešne poslovne sisteme kot so: Helios, Abanka, Mladinska knjiga naložba itn. Če pa že mora priti do unovčevanja deležev, naj to poteka tako, da bo  omogočilo maksimiranje dobička - torej s prodajo delnic na javnem tenderju po vzoru na sedaj pripravljeno prodajo Mercatorja, saj s tem vsi največ pridobijo in najmanj izgubijo.

 

NADALJEVANJE SKUPŠČINE T-2 POMENILO ZAŠČITO PREMOŽENJA DELNIČARJEV HOLDINGA ZVON ENA IN NLB

Mladinska knjiga Založba bo kupovala lastne delnice, napoved izpodbijanja sklepa o vnovičnem podaljšanju mandata članom NS s strani kapitala

Na današnji skupščini Mladinske knjige Založbe so bile sprejete dopolnitve statuta. Skupščina se je seznanila z odkupom v sklad lastnih delnic v preteklem letu, z novim članom nadzornega sveta s strani delavcev, sprejet pa je bil tudi sklep, s katerim se pooblašča uprava da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice do največ 10 odstotkov vrednosti osnovnega kapitala družbe (ob upoštevanju že pridobljenih 3,28 %). Za naslednji štiriletni mandat pa so ponovno izvolili dosedanje člane nadzornega sveta, vendar je Rajko Stanković - predsednik Društva MDS v imenu delničarja napovedal izpodbijanje takšne odločitve.

Ljubljana, 14.03.2011
 
SPREJEM DOPOLNITEV STATUTA BREZ RAZPRAVE
 
Statut družbe je bil dopolnjen z manjkajočimi dejavnostmi, ki so posledica pripajanja družb.
 
LANSKI ODKUP V SKLAD LASTNIH DELNIC NI BIL TRANSPARENTEN
 
Delničarji družbe so se seznanili tudi s poročilom o dosedanjem nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa, ki so ga delničarji sprejeli lani. Družba je pridobila lastne delnice v višini 3,28 odstotka vrednosti osnovnega kapitala. Pri tem je predsednik Društva MDS Rajko Stanković opozoril, da so lanskoletni kriteriji za odkup bili pomanjkljivi in diskriminatorni, saj so omogočali »privilegij odkupa« tistim, ki so hitro podali ponudbo, četudi ni bila edina po tej ceni.
 
Tako se je zgodilo, da vsi delničarji, ki so ponudili delnice v odkup po najnižji ceni (33 EUR) morda le dva ali tri dni po pozivu sploh niso bili obravnavan. Odkupna kvota je bila zapolnjena že prvi dan in del le-te tudi po višji ceni od 33 EUR. To nepravilnost je potrdil tudi predstavnik Uprave in je med drugim razvidna tudi iz letnega poročila, saj je bila povprečna cena odkupa v sklad lastnih delnic 34,70 eur za eno delnico.
 
DELAVCI IMAJO NOVEGA PREDSTAVNIKA V NADZORNEM SVETU
 
Skupščina se je na današnji seji obenem seznanila, da je svet delavcev namesto dosedanjega predstavnika delavcev družbe Damjana Švare za štiriletno mandatno obdobje izvolil Klemna Eržena.
 
SPREJETI KRITERIJI ZA ODKUP V SKLAD LASTNIH DELNIC NA PREDLOG DELNIČARJA BORUTA FRANTARJA
 
Da se lanskoletna netransparentnost ne bi ponovila, je že pred skupščino Borut Frantar - predstavnik malih delničarjev v Založbi Mladinska knjiga podal nasprotni predlog z natančno izdelanimi kriteriji odkupa v sklad lastnih delnic, v skladu z načelom enakopravnosti in sorazmernosti ponudbe ob presežku le-te. To nepravilnost sta sedaj uvideli tudi Uprava in NS. Tako je npr. Uprava družbe skupščino obvestila, da sta Nadzorni svet in Uprava že pred skupščino sprejela sklep, ki določa kriterije za sprejem ponudb pri odkupu lastnih delnic in pri tem upoštevala vse predloge, ki jih je podal Borut Frantar v nasprotnem predlogu. Te dodatno pridobljene lastne delnice bo družba lahko pridobila in uporabila izključno za povezovanje oziroma prevzemanje družb založniške in knjigotrške dejavnosti v državah s področja nekdanje Jugoslavije.
 
PODALJŠANJE MANDATA ČLANOM NADZORNEGA SVETA S STRANI KAPITALA
 
Še pred glasovanjem o vnovični podelitvi mandata članom NS na predlog kapitala, ki jim poteče šele 19. decembra 2011, je predsedujoča skupščine potrdila domnevo, da se do predloga novih nadzornikov, ki je bil podan s strani večinskega delničarja Zvon Dva Holding ni opredelil aktualni nadzorni svet, kar je v nasprotju z določili ZGD-1C. Zato je Rajko Stanković opozoril, da je tak sklep izpodbojen.
 
Kljub temu pa je na predlog večinskega lastnika Zvona Dva Holding skupščina ponovno izvolila za 4 letni mandat Alojza Slavka Jamnika (NLB), Franca Ješovnika in Ljuba Pečeta (oba iz Zvona Dva Holdinga), kljub nekaterim pomislekom o primernosti kandidatov, glede na pretekla dogajanja v NLB in Zvonu Dva Holding.
 
NAPOVED IZPODBIJANJA SKLEPA O PODALJŠANJU MANDATA NADZORNIKOM
 

Nezaslišano vodenje skupščine družbe Mladinska knjiga Založba d.d. - Zaradi pravne nespretnosti predsedujoče, nična cela skupščina

Današnja skupščina družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ki je potekala od 16.00 do 17.30 ure se je začela in končala s proceduralnimi napakami, ki imajo za posledico ničnost vseh sprejetih sklepov.

 
Ljubljana, 23. 6. 2010
 
Že ob prijavi na skupščino družbe, prijavljenemu malemu delničarju in njegovim zastopnikom niso hoteli izročiti gradiva za skupščino, skladno s 3. odstavkom 297. a člena ZGD-1. Ta določa, da mora družba na zahtevo delničarja takoj naslednji dan brezplačno izročiti gradivo, če le to ni objavljeno na spletni strani družbe. Na dan zahteve 18.06.2010 gradiva na spletni strani družbe ni bilo, zato je delničar podal pisno zahtevo za brezplačen prepis, da bi se ustrezno pripravil. Njegovo zahtevo so tudi pisno zavrnili, kar si lahko ogledate tukaj.
 
Res pa je, da so mu omogočili vpogled v gradivo (ki ni bilo enako danes posredovanemu – drugačen format in zaporedje strani) in še to na hodniku, ob neprimerni svetlobi in nemogočih razmerah za pregled in proučitev. Da je družba tako ravnala je »zaslužna« direktorica pravnih, kadrovskih in splošnih zadev ga. Maja Praprotnik, ki je skupščino tudi vodila.
 
Na to nezaslišano prakso smo takoj tudi opozorili. Tako bo delničar preko Društva MDS podal prijavo prekrškovnemu organu Ministrstva za gospodarstvo, ki je o podobnih primerih že odločilo v korist delničarjev. Družbi in odgovorni osebi bo verjetno naložilo plačilo denarne kazni.
 
Imenovana je vodenje skupščine nadaljevala v »absolutističnem slogu«, ter vseskozi onemogočala konstruktivno razpravo delničarjev. Ob tem se ni vzdržala tudi neprimernih opazk, kot so npr.: »Ali si niste prebrali v letnem poročilu, ki smo ga prejeli tik ob prihodu na skupščino ?«, ipd. Na žalost, ni šlo za slab dan predsedujoče, ampak za neposredni izraz večletne prakse, kateri so se sedaj prvič uprli mali delničarji.

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA

Datum skupščine: 
23.08.2023 - 13:00
Naslov: 
v dvorani Toneta Pavčka v pritličju Modre hiše Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska cesta 29, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d. d. za leto 2022 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2022, revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022 k obema poročiloma in poročilom nadzornega sveta o delu za leto 2022 in preveritvi obeh letnih poročil. Sprememba statuta družbe.

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA

AJPES z dne 22.07.2022 objava 5505825 - razširitev dnevnega reda na zahtevo DUTB.

Datum skupščine: 
18.08.2022 - 13:00
Naslov: 
v dvorani Toneta Pavčka v pritličju Modre hiše Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska cesta 29, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d. d. za leto 2021 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2021, revizorjevim poročilom za poslovno leto 2021 k obema poročiloma in poročilom nadzornega sveta za leto 2021. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2021. Imenovanje revizijske družbe za poslovno obdobje 2022 – 2024. Spremembe statuta družbe. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.

Mladinska knjiga založba

Datum skupščine: 
28.04.2022 - 14:00
Naslov: 
v dvorani Toneta Pavčka v pritličju Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana,
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Sprememba statuta družbe.

Mladinska knjiga Založba

Zahteva za razširitev dnevnega reda: 5. Imenovanje člana nadzornega sveta objava AJPES z dne 30.07.2020 objava 4799499. Za ogled zahteve pritisni TUKAJ.

Datum skupščine: 
25.08.2020 - 13:00
Naslov: 
v dvorani Toneta Pavčka v pritličju Modre hiše Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska cesta 29, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d. d. za leto 2019 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2019, revizorjevim poročilom za poslovno leto 2019 k obema poročiloma in poročilom nadzornega sveta za leto 2019. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2019. Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta in zunanjih članov komisij nadzornega sveta v času epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). razširitev dnevnega reda. Imenovanje člana nadzornega sveta.

Slaba banka prevzela nadzor nad Mladinsko knjigo

Medij: Dnevnik Avtorji: Sebastjan Morozov Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Datum: Sob, 03. mar.. 2018 Stran: 1 in 5

POSEL / NALOŽBE DUTB

Potem ko je DUTB uspelo v krovno podjetje MK Založba imenovati dva člana nadzornega sveta iz svojih vrst, lahko v Mladinski knjigi pričakujemo korenite spremembe na vseh področjih. Zamenjava vodstva sprva še ni predvidena, toda če se bo to želelo obdržati, se bo moralo poslovanje občutno izboljšati. Verjetne pa so še druge, tudi lastniške spremembe.

Ena od najdragocenejših naložb, ki jih upravlja Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), je večinski lastniški delež družbe MK Založba, s tem pa tudi skupine Mladinska knjiga, katere najmočnejši člen je sicer MK Trgovina. Z imenovanjem dveh novih članov nadzornega sveta iz svojih vrst so v DUTB pred dnevi prevzeli vse niti MK Založbe in s tem tudi skupine Mladinska knjiga v svoje roke.

Večinska lastnica MK Založbe je DUTB postala aprila 2016, ko je na dražbi pobotala svojo terjatev do propadle družbe Zvon 2 in prevzela zastavljeni delež v MK. Več ocen je, da DUTB naložbe v podjetju ni mogla ustrezno upravljati. Po pojasnilih DUTB prevzeto premoženje skrbno spremljajo, junija 2016 pa so imenovali tri nove člane nadzornega sveta. »V odziv na predlog o odpoklicu Boruta Frantarja, ki je sicer pred skupščino odstopil, odstopno izjavo članice nadzornega sveta in oceno, da bi poslovni rezultati skupine Mladinska knjiga lahko bili v danih makroekonomskih razmerah boljši, smo se odločili, da predlagamo imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta,« so dodali v slabi banki.

9. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 27. dec.. 2016 Stran: 5

Bralec ima delnice Telekoma Slovenije in ga zanima, kje bi bilo zanj najbolje odpreti trgovalni račun. 

Če bralec nima potrebe po spletnem trgovanju, sta najugodnejši borzni hiši DBS (Deželna banka Slovenije) in NLB (Nova Ljubljanska banka). 

Bralec, ki ima 6 delnic z oznako PDPR, sprašuje, kolikšna je vrednost teh delnic, za katere delnice gre in ali jih je mogoče prodati?

Gre za delnice Pomorske družbe, delnice pa na žalost niso uvrščene na organiziran trg. Tako da bralcu svetujemo, naj se obrne neposredno na Pomorsko družbo in preveri, če jih morda odkupuje družba, ali pa če imajo podatke o kakšnem kupcu, ki bi bil zainteresiran za odkup teh delnic. 

Sin bralke živi v tujini in ima namen opustiti svoje delnice. Glede na to, da ima bralka sinov overjen podpis pri upravni enoti, jo zanima, ali lahko v njegovem imenu pri KDD uredi opustitev delnic? 

Predlagamo, da se za konkretnejši odgovor bralka obrne neposredno na KDD (lahko tudi po telefonu). Če gre za notarsko overjeno pooblastilo, po katerem je bralka pooblaščena za urejanje zadev za sina, potem menimo, da lahko zanj uredi tudi opustitev delnic. 

Bralka je na KDD skušala izvedeti, kaj se je zgodilo z njenimi delnicami, in sicer gre za delnice družbe Induplati. Pred leti je podedovala 343 vrednostnih papirjev z oznako IJRG. Na vprašanje, ki ga je poslala na KDD, kaj je s temi delnicami, so ji odgovorili, da je bila »zaradi izvedbe korporacijskih dejanj oznaka IJRG zamenjana za IJRR«. Ker teh vrednostnih papirjev bralka ne najde na kotacijah, jo zanima, ali so jo morda izbrisali iz lastništva teh vrednostnih papirjev. 

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.