Mladinska knjiga založba

Mladinska knjiga založba z dvema novima nadzornikoma

Delničarji Mladinske knjige založbe, d.d. (v nadaljevanju MKZ), so se sestali na skupščini delničarjev, ki je bila sklicana na zahtevo petih delničarjev in katerih edini predlog je bil odpoklic člana Nadzornega sveta (NS), g. Boruta Frantarja in imenovanje novega člana NS, g. Andreja Cundra. Borut Frantar je sicer dolgoletni vodja Odbora malih delničarjev (OMD) pri Društvu MDS, glede na dogajanje pa se je odločil, da večinskemu delničarju, DUTB, omogoči izvajanje politike upravljanja družb in je zato podal odstopno izjavo z mesto člana NS. Odstopno izjavo je podala tudi Maria Anselmi, tako da so delničarji imenovali dva nova člana NS na predlog DUTB, g. Mateja Pirca in g. Žigo Gregorinčiča. V Društvu Mali deničarji Slovenije (Društvu MDS) smo zastopali več kot 6,6 % celotnega kapitala MKZ, kar je na skupščini predstavljalo 8,23 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 27. februar 2018


 

Zahteva za sklic podana s strani bivšega člana uprave in nekdanje dolgoletnega direktorja

V Društvu MDS smo bili presenečeni, da je med delničarji, ki so zahtevali sklic skupščine, nekdanji dolgoletni direktor in tudi predsednik uprave, g. Milan Matos, ter nekdanji član uprave, g. Andrej Cunder. Prav zaradi njunih odločitev je namreč MKZ izgubila več milijonov evrov, ko je kreditirala nekdanji Zvon ENA in DVA holding, vso nastalo škodo pa je utrpela družba in manjšinski delničarji. 

Spomnimo, da je MKZ v okviru stečaja Zvona ENA in DVA holding prijavila za dobre 3,3 milijone EUR terjatev, kljub temu, da je bila šele 2. ali 3. zaporedni upnik, kar pomeni da so bile možnosti za povračilo nikakršne. Zaradi navedenega so delničarji MKZ za več let ostali brez dividend, sočasno pa je MKZ bila primorana sanirati svoje poslovanje na način, da je odprodala logistični center v Črnučah.

Po drugi strani pa g. Andrej Cunder, ki je zasedal mesto člana uprave od 01.07.2009 do 31.03.2013 na 33. skupščini Mladinske knjige Založbe, skupaj s takratnim nadzornim svetom ni prejel razrešnice za delo v letu 2011.

 

Imenovanje dveh novih članov NS na predlog DUTB

Po podanih odstopnih izjavah s strani g. Boruta Frantarja, ki je v svoji izjavi med drugim zapisal, da odstopa izključno iz razloga, da večinskemu delničarju DUTB omogoči izvajanje politike upravljanja družb iz njegovega portfelja, med katere sodi tudi MKZ in ge. Marie Anselmi, so delničarji izvolili dva nova člana NS, oba na predlog DUTB; g. Mateja Pirca in g. Žigo Gregorinčiča.

Mladinska knjiga Založba - 0,27 EUR dividende konec novembra

Delničarji Mladinske knjige založba so se na današnji skupščini seznanili z letnim poročilom za leto 2016 ter ob tem podelili razrešnico Upravi ter Nadzornemu svet (NS). Skupščina je potrdila tudi nasprotni predlog DUTB, da se za dividendo nameni 0,27 EUR bruto na dividendo (praktično ves bilančni dobiček), med tem ko je uprava predlagala, da se dobiček ne deli. Dividende bodo izplačane konec novembra. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala preko 100.000 glasov delničarjev oziroma skoraj 13 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 01. avgust 2017


 

Poslovanje MKZ v letu 2016 boljše kot v letu 2015

Skupina Mladinska knjiga Založba (MKZ) je v letu 2016 zabeležila slabih 73,5 milijonov EUR prihodkov od prodaje, kar je 3 % manj od prihodkov v letu 2015 in 2 % manj od planiranih prihodkov. Čista izguba na ravni skupine je znašala dobrih 960 tisoč EUR, kar je bistveno manj kot v letu 2015, ko je ta znašala dobre 4 milijone EUR. Knjigovodska vrednost delnice MKZG ostaja enaka in znaša 27,80 EUR za posamezno delnico.

Mladinska knjiga Založba (MK Založba) je leto 2016 zaključila s čistim dobičkom dobrih 68 tisoč EUR kljub padcu prihodkov od prodaje iz 24,7 milijonov EUR na 20,6 milijonov EUR, je pa na padec prihodkov vplivala tudi odprodaja logistične dejavnosti, ki je bila izvedena v letu 2015.

 

Dividenda 0,27 EUR in imenovanje revizorja

Do same skupščine je delničar BPH, d.o.o. glede delitve bilančnega dobička podal nasprotni predlog, v katerem je predlagal, da se za dividendo nameni 0,16 EUR bruto na posamezno delnico, na sami skupščini pa je svoj predlog podal tudi DUTB in predlagal, da se za dividendo nameni ves bilančni dobiček, kar predstavlja 0,27 EUR na posamezno delnico. Družba bo tako dividende pričela izplačevati 30.11.2017 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.11.2017.

Delničarjem Mladinske knjige Založbe 0,17 EUR dividend – imenovan nov NS

Delničarji Mladinske knjige Založbe, d.d. (v nadaljevanju MKZ) so se na današnji seznanili s poslovanjem MKZ v letu 2015 ter ob tem sprejeli sklep, da se slaba polovica bilančnega dobička nameni za izplačilo dividend, kar pomeni da bodo delničarji prejeli 0,17 EUR bruto dividende na posamezno delnic v roku 60 dni. Prav tako so delničarji imenovali nov Nadzorni svet (NS), v katerega je bil imenovan tudi dosedanji predstavnik malih delničarjev in hkrati tudi Vodja odbora malih delničarjev (OMD) pri Društvu MDS, g. Borut Frantar. Poleg njega so bili v NS imenovani še Maria Anselmi, Duško Kos in Andrej Bošnjak. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 8 % osnovnega kapital.

 

Ljubljana, 06. junij 2016


 

Poslovanje leta 2015 zaznamovano s finančno razbremenitvijo skupine

 

Leto 2015 je bilo za Mladinsko knjigo Založbo, d.d. prelomno. Družba se je s prodajo logistične dejavnosti razbremenila velikih dolgov do bank, ki so bili posledica vodenja in nadzora prejšnje uprave in večinskega lastnika (Zvon Dva Holding). Prodaja logistične dejavnosti je bila nujna in praktično edini možni način razbremenitve družbe. Foto: Petra Sovdat - Finance.

 

Trend padanja prihodkov skupine Mladinska knjiga se tudi v letu 2015 še ni obrnil, so pa nižji prihodki tudi posledica prodaje logistične dejavnosti. Kakorkoli leto 2016 bo pravi pokazatelj učinkov prestrukturiranja družbe, ki so se dogajali v zadnjih štirih letih in upamo lahko, da se je poslovanje družbe stabiliziralo prav tako tudi razmere na domačem in tujih trgih.

 

Obeta se oživitev prodajnega postopka za večinski delež Mladinske knjige

Naslednja leta so za družbo, lahko rečemo izjemno pomembna, saj DUTB ni dolgoročni lastnik in njegova vloga bo iskanje primernega strateškega lastnika, pri čemer želimo sodelovati tudi manjšinski delničarji in seveda v primernem trenutku skupaj z večinskimi delničarji tudi izstopiti iz lastništva. Do takrat pa želimo aktivno upravljati in spremljati dogajanja v družbi. 

Mladinska knjiga odprodala logistično dejavnost in se bo ob tem dodatno razdolžila

Letošnja 36. skupščina delničarjev je odločala o rednih zadevah; tako so se delničarji seznanili z letnim poročilom za leto 2014 in dejstvom, da je leto 2014 Mladinska knjiga končala z 267 tisoč EUR izgube, ki pa je posledica slabitev napačnih kapitalskih naložb prejšnje uprave. Ob tem dodajmo, da je sedanja uprava pod vodstvom Petra Tomšiča že uspela razdolžiti Mladinsko knjigo za okoli 10 milijonov EUR. Mladinska knjiga se je lani umaknila iz Bolgarije, Romunije in Italije. Skupščina je tudi podelila razrešnico Upravi ter Nadzornemu svet (NS), hkrati pa je imenovala revizorja za leto 2015. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala 77 delničarjev oziroma kar 5,61 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 28. julij 2015


 

Logistika prodana, Mladinska knjiga se bo razdolžila za 13 milijonov EUR

Delničarji so v okviru 6. točke dnevnega reda odločali o prenosu oziroma prodaji logistične dejavnosti družbi Pošta Slovenije, d.o.o. Na spletni strani družbe (www.mladinska.com) je v 'Središču za delničarje' dostopna celotna dokumentacija vezana na prenos dejavnosti. Tako bo Pošta Slovenije, d.o.o. Mladinski knjigi plačala slabih 13 milijonov EUR, ter ob tem prevzela vse zaposlene ter naredila nujno posodobitev prostorov. Tako se bo Mladinska knjiga iz naslova prejete kupnine ustrezno razdolžila ter preostale finančne obveznosti reprogramirala, po znatno nižjih obrestnih merah, kot so bile te v času sklepanja.

Kar nekaj pomislekov je bilo, da prodaja logistike ni najboljša poteza, a spričo velike zadolženosti zaradi napačnih finančnih vlaganj v preteklosti, je to žal nuja, saj bo na ta način Mladinska knjiga samo za obresti na leto plačevala 1 milijon EUR manj, kot do sedaj.

Delničarji Mladinske knjige Založba o poslovanju v letu 2013 – prodaja Učilom International 'padla v vodo'?!

Skupščina delničarjev Mladinska knjiga Založba (MKZ) je na današnji 35. skupščini odločala o razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu (NS), ter o imenovanju revizorja. Skupina MKZ je v letu 2013 poslovala negativno, prodajni postopek pa je očitno 'padel v vodo'. Učila International so sicer na javni dražbi v aprilu 2014 za 51,2 % paket delnic ponudila 8,5 EUR za delnic vendar kupnina ni bila poravnana. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala kar 10,5 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 04. julij 2014


 

Mladinska knjiga Založba v letu 2013

V okviru predstavitve Letnega poročila za leto 2013 so se delničarji seznanili z dejstvi, da so v preteklosti bili najeti krediti, ki jih družba ni v stanju poravnati. Po trenutnem programu naj bi se Mladinska knjiga razdolžila (za 80 %) do konca leta 2017, kar naj bi potrdili tudi vsi ključni akterji, predvsem banke.

V letu 2013 je družba dosegla za 2,4 milijon EUR boljši rezultat kot v letu 2012. Družba je iz naslova stečajev cerkvenih Zvona ENA in DVA zabeležila 1,5 milijona EUR slabitve. Družba oziroma Skupina MKZ je izgubo pokrila v celoti iz drugih rezerv, ki je sicer skupaj znašala čez 7 milijone EUR, izguba matične MKZ pa je znašala dobrih 5 milijonov EUR.

Stečajna upraviteljica Zvona DVA, ga. Vida Gabrc je Upravo povprašala, kdaj bi delničarji lahko pričakovali pozitivne rezultate in posledično dividende, posebej v luči omenjenih reprogramov. V odgovoru je bilo izpostavljeno, da družba dividend ne bo morala izplačevati dokler se ustrezno ne razdolži, se pa pozitiven rezultat pričakuje v letih 2016 oziroma 2017.

 

Učila International niso poravnala kupnine – ali so banke pogodbo sklenile s 'figo v žepu'

Potem ko smo 10. aprila 2014 že poročali o izidu javne dražbe, na kateri so Učila International ponudila 8,5 za delnico, do današnjega dne le ta niso poravnala obljubljene kupnine, zaradi česar je očitno prodajni postopek bil neuspešen. 

Učila International bodo plačala 8,5 EUR za 1 delnico MKZ, d.d.

V družbi Mladinska knjiga založba (MKZ d.d.) je 579 delničarjev, od tega kar 576 malih delničarjev, ki imajo v lasti 27,662 % družbe. Društvo MDS se aktivno udeležuje skupščin od leta 2010 dalje in smo v povprečju zastopali preko 12 % malih delničarjev na skupščinah družbe. Že vse od začetka, ko so vse tri zastavne upnice MKZ (NLB, Abanka Vipa in Hypo Alpe Adria banka, ki je sicer kasneje izstopila iz konzorcija prodajalcev) začele prodajati delež, ki je bil do stečaja v lasti Zvona Dva, smo izrazili željo, da stopimo v prodajni proces organizirano tudi mali delničarji v okviru Društva MDS, a nas banke upnice k temu, iz nam nerazumljivih razlogov niso pripustile. Banki, ki sta delež prodali, sta šele po javnem pozivu Društva MDS objavili ceno, pa kateri je bil prodan večinski 51,2 % delež MKZ, d.d. Cena za posamezno delnico tako znaša 8,50 EUR in bo morala biti ponujena tudi vsem malim delničarjem.

 

Ljubljana, 10. april 2014


 

 

Kaj lahko pričakujejo mali delničarji MKZ, d.d.?

Ko bodo Učila International (v nadaljevanju: prevzemnik) plačala kupnino (NLB in Abanki Vipa, d.d.), bo moral prevzemnik javno objaviti prevzemno namero in ponuditi odkup vseh preostalih delnic družbe, skladno z določili Zakona o prevzemu (ZPre-1). Prevzemnik pa bo vsem delničarjem moral ponuditi 8,50 EUR za odkup 1 delnice MKZ, d.d.

 

Tajna dražba dveh saniranih bank v 100 % lasti države

Danes z ogorčenjem ugotavljamo, da želita Abanka Vipa in NLB pod krinko »poslovne skrivnosti« skriti višino kupnine, ki jo je ponudilo podjetje Učila International za 51.2 % delež MKZ d.d.. In ravno naj bi šlo za banki, ki smo ju konec leta 2013 dokapitalizirali prav vsi državljani Republike Slovenije, zaradi napačnih poslovnih odločitev pri kreditiranju omenjenih bank v preteklosti.

Stari nadzorniki iz vrst kapitala Mladinske knjige Založbe brez razrešnice

Na današnji skupščini družbe Mladinska knjiga Založba, d.d. (MKZ), sta pooblaščenca Društva MDS zastopala nekaj več kot 12 % osnovnega kapitala družbe. Skupščina je odločila, da bilančni dobiček za leto 2012 v višini dobrih 800 tisoč evrov ostane nerazporejen. Aktualni upravi in nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica, brez nje pa so ostali nadzorniki, ki se jim je sredi lanskega leta iztekel mandat iz vrst kapitala, z izjemo predstavnikov zaposlenih.

 

Ljubljana, 19. junij 2013


 

Poslovanje Skupine MKZ in MKZ v letu 2012

MKZ je lani na ravni skupine, ki v osmih družbah zaposluje okoli 1200 ljudi, ustvarila za skoraj 95 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 14 odstotkov manj kot leto prej. Ob tem je skupina lani beležila za dobra dva milijona evrov čiste izgube oziroma približno toliko kot leto pred tem. Zaradi poslabšanja gospodarskih razmer in upadanja kupne moči je 10 % nižje prihodke lani beležila tudi sama družba MKZ. Prihodki od prodaje so lani znašali skoraj 33,5 milijona evrov, ob tem pa so ustvarili za nekaj več kot 370.000 evrov čistega dobička.

 

Po prvih 5 mesecih 2013 za planom, a z boljšimi izgledi

Letošnji obseg prodaje v prvih petih mesecih je še nekoliko nižji kot lani, vendar Uprava podjetja računa, da bodo trend uspeli izboljšati v drugi polovici leta, ko se bodo v poslovanju odražali učinki šolske in darilne sezone.

 

Predstavniki kapitala iz starega nadzorne sveta brez razrešnice

Skupščina je kar z 97 % večino zavrnila podelitev razrešnice članom NS, predstavnikom kapitala, in sicer; Alojzu Jamniku, Ljubu Pečetu, Francu Ješovniku in Romanu Žnidariču. Magdalena Gregorc in Klemen Eržen, ki sta v nadzornem svetu predstavnika zaposlenih v stari in novi sestavi, je skupščina podelila razrešnico, prav tako preostalim nadzornikom iz nove sestave; Branku Gregorcu, Davidu Melihnu, Vladimirju Antonu Lukancu in Borutu Frantarju.

V Mladinski knjigi Založba Uprava in NS brez razrešnice – razrešen celotni NS, delničarjem 0,21 EUR dividende

Na današnji skupščini Založbe Mladinske knjige (v nadaljevanju MKZ) je bilo prisotnih rekordnih 87,7 % osnovnega kapitala, od tega sta pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) Rajko Stanković in Borut Frantar zastopala nekaj več kot 14 % kapitala prisotnega na skupščini. Borut Frantar (na sliki - vir Foto Finance) je bil izvoljen za novega člana NS MKZ.

 

33. skupščina družbe Mladinska knjiga Založba, d.d.

Od 16.05. do 31.05.2012 poteka zbiranje pooblastil za 33. redno skupščino družbe Mladinska knjiga Založba, d.d., ki bo potekala 05.06.2012 ob 15.00 uri, v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe, Slovenska cesta 29, Ljubljana. 

Za tisk pooblastila kliknite tukaj. Odprla se vam bo datoteka v novem oknu, katero si lahko natisnete in jo nato izpolnete, ter pošljete na naš naslov (Društvo MDS, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana).

Za vse informacije smo vam dosegljivi na zgoraj navedenih kontaktih. Za več informacij o družbi Mladinska knjiga Založba pa kliknite tukaj.

Izredna skupščina Mladinske knjige Založbe potrdila spremembe statuta, kmalu sledi prodaja zaplenjenih delnic MKZ

Današnja izredna skupščina Mladinske knjige Založbe, d.d. (v nadaljevanju MKZ), je sprejela spremembo statuta ter se seznanila z vnovično izvolitvijo predstavnika delavcev v NS. Pooblaščenci Društva Mali delničarji Slovenije (MDS) so danes zastopali 12,32 % delničarjev MKZ.

 

Ljubljana, 21. februarja 2012


 
Izredna Skupščina delničarjev Mladinske knjige Založbe soglasno potrdila spremembo statuta

 

Skupščina je soglasno potrdila spremembo statuta, ki so se nanašale izključno na spremembo dejavnosti družbe. Ta uskladitev je bila potrebna zaradi izbora na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z naslovom Javni razpis za krepitev razvoja oddelkov v podjetjih, saj družba do sedaj ni imela registrirane dejavnost za področje raziskav in razvoja (R&R), kar je pogoj da bo družba lahko črpala pridobljena sredstva v višini 380.464,53 EUR. Na sliki predsednica skupščine in notarka (foto: Društvo MDS).

 

Skupščina se je tudi seznanila z delavskim predstavnikom v NS družbe

Skupščina se je seznanila tudi s ponovna izvolitvijo ga. Magdalene Gregorc kot članice NS MKZ, ki v njem predstavlja delavce.  

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.