Mladinska knjiga založba

DUTB objavlja prevzemno ponudbo za Mladinsko knjigo: neuradno bo tolikšna

Medij: Finance  Avtorji: Petra Sovdat  Teme:  MKZ, mali delničarji Datum: Ponedeljek, 22. marec 2022 VIR: Tukaj

To bo po Termah Olimia in Savi tretja nacionalizacija podjetja v zadnjega dobrega pol leta; tik po volitvah dva nova nadzornika: Jože Možina in Nina Marin

Državna slaba banka (DUTB) bo v tem tednu objavila prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Mladinska knjiga Založba, ki jih še nima v lasti.

DUTB je od leta 2016 lastnica nekaj več kot 51-odstotnega deleža založbe in ji, kot smo pisali, grozi odvzem glasovalnih pravic. Več o tem v članku Lahko Kostić slabi banki 'izmakne' Merkur nepremičnine in Mladinsko knjigo? A namesto tega so se v DUTB, ki bi se sicer morala letos zapreti, odločili, da bodo Mladinsko knjigo Založbo prevzeli.

Po neuradnih podatkih bodo za delnico ponudili približno 10 evrov bruto. To pomeni, da bi odkup delnic, ki jih slaba banka še nima v lasti, stal približno šest milijonov evrov, celotna družba pa je vredna približno 12,3 milijona evrov.

Delnice Mladinske knjige niso na borzi, se pa z njimi občasno – precej redko – trguje na nereguliranem trgu ljubljanske borze SI-Enter. V zadnjih petih letih je delnica na tem trgu dosegla največ 2,5 evra.

Tik po volitvah novi nadzorniki: tudi televizijec Jože Možina

Mladinska knjiga je danes objavila sklic seje skupščine delničarjev, ki bo 28. aprila – to je štiri dni po volitvah in odvisno od roka za sprejetje prevzemne ponudbe, ki ne sme biti krajši od 28 in ne daljši od 60 dni od dneva objave ponudbe, verjetno tik ob koncu prevzema.

Sklic seje skupščine je zahtevala DUTB, gre pa le za eno vsebinsko točko: imenovanje nadzornikov. Pri tem bodo najprej odpoklicali nadzornika Andreja Božiča, gre za izkušenega menedžerja za prestrukturiranje. Na njegovo mesto je predlagan novinar in urednik z nacionalne televizije Jože Možina.

Novi mandat bo dobil še izvršni šef DUTB Matej Pirc. Na mesto Žige Gregorinčiča, ki je odstopil lani, pa bo imenovana Nina Marin, pravnica v kabinetu finančnega ministra Andreja Širclja, ki je bila pred tem zaposlena v odvetniški pisarni Matoz. Šef pisarne Franci Matoz je, spomnimo, glavni neizvršni direktor DUTB in je lani tudi najavil, da bo slaba banka prevzela Mladinsko knjigo. Hkrati tudi v več postopkih zastopa premierja Janeza Janšo.

Društvo MDS pričakuje prevzemno ponudbo DUTB za preostale delnice Mladinske knjige založbe d.d., ki bo odražala pošteno vrednost družbe MKZ d.d.

Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: Društvo MDS) skrbno spremlja dogajanje v zvezi z morebitnimi postopki podaje prevzemne ponudbe DUTB za preostale delnice družbe Mladinska knjiga Založba, d.d. (v nadaljevanju MKZ).

 

Ljubljana, 02.03.2021

 

Iz javnih izjav predsednika upravnega odbora DUTB g. Matoza smo bili seznanjeni, da je MKZ opredeljena kot strateška naložba za Republiko Slovenijo, v ponedeljek 28.02.2022 pa je bila v časniku Delo tudi objavljena prevzemna namera. V lastništvu MKZ d.d. je poleg DUTB tudi 500 drugih delničarjev. V Društvu MDS smo mnenja, da delničarji nimajo zadržka slediti strategiji države, vendar tudi upravičeno pričakujejo pošteno nadomestilo za svoje delnice.

 

Seznanjeni smo bili, da je skupina manjšinskih delničarjev, v skupni Izjavi o interesu za prodajo delnic, ki predstavlja 24,24% celotnega kapitala družbe, oblikovala manjšinski blok, ki skupaj z deležem DUTB presega statutarno večino v družbi. Večino preostalih deležev do 100% kapitala smo prav mi, mali delničarji MKZ, ki smo jih v Društvu MDS večkrat zastopali na skupščinah družbe MKZ. Tudi v tem postopku nameravamo aktivno pristopiti k organiziranju in informiranju preostalih malih delničarjev.

 

V Društvu MDS pozdravljamo napor manjšinskih delničarjev, podpisnikov Izjave, da opozarjajo večinskega lastnika na pošten pristop k oceni vrednosti družbe. Tudi sami se pridružujemo tej pobudi in trdno stojimo za temi načeli, ki prinašajo pravičen in pošten položaj za vse delničarje.

 

ZELO USPEŠNO POSLOVANJE SKUPINE MLADINSKE KNJIGE V LETU 2021

 

Podatki o poslovanju družbe v prvih devetih mesecih v letu 2021, ter za celo leto 2021 kažejo, da je bila odločitev v zvezi s spremembo uprave v družbi pravilna. Družba je močno presegla rezultate preteklega leta, kot tudi plane za leto 2021, saj je Skupina Mladinska knjiga v letu 2021 po preliminarnih rezultatih ustvarila 70.897.809,00 EUR čistih prihodkov od prodaje. EBITDA (z vplivom MSRP 16) je bil v višini 5.609.037,00 EUR, dobiček iz poslovanja (EBIT) 2.439.803,00 EUR, čisti dobiček pa 1.879.499,00 EUR.

 

Skupina Mladinska knjiga je v letu 2021 uspešno upravljala tudi s sredstvi družbe. Sredstva družbe so se nekoliko znižala, na račun odprodaje naložbene nepremičnine, ter nižjih investicij od amortizacije. Močno so se znižale tudi finančne obveznosti in sicer za 3.473.000,00 EUR, povečala pa denarna sredstva na računu, ki znašajo 7.478.417,00 EUR, oziroma že kar 6,27 EUR na delnico.

 

Skupina Mladinska knjiga ima (po oceni) zgolj še 2.145.000,00 EUR finančnega dolga (brez vpliva MSRP 16).

 

 

POTENCIAL IN PLANI

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki znašajo 29.046.534,00 EUR, je tudi nepremičnina na elitni lokaciji v središču Ljubljane, na Slovenski cesti, kjer je tudi sedež družbe. Družba ima tam 8.800 m2 poslovnih prostorov, od tega približno 7.500 m2 pisarniških prostorov, kjer dela 250 zaposlenih. Število zaposlenih se je v zadnjih 10 letih prepolovilo, prostore pa se ni prilagodilo trenutnemu stanju. Prostorski presežki so neizkoriščeni in predstavljajo potencial za v bodoče. Prostorski presežki tako predstavljajo poslovno nepotrebno premoženje.

 

Uprava in nadzorni svet sta konec 2021 sprejela novo Strategijo do leta 2025. Plan je rast prihodkov, marž in produktivnosti. Za leto 2025 se tako načrtuje:

  • čisti prihodki od prodaje: 87.363.477,00 EUR
  • dobiček iz poslovanja (EBIT): 6.240.244,00 EUR
  • čisti dobiček: 5.346.979,00 EUR

 

POTENCIAL DIVIDEND

Kar se tiče dividendnega potenciala, ima družba na 31.12.2020 za 14.438.791,00 EUR rezerv iz dobička, ki so lahko podlaga za izplačilo dividend. Tudi tekoči EBITDA, ob nizki finančni zadolženosti, omogoča izvedbo vseh investicij ter tudi izplačilo dividend. V letu 2021 je bilo na ravni Skupine 1,57 EUR dobička na delnico. Število delnic z glasovalno pravico je 1.191.525. Menimo, da družba lahko že za leto 2021, izplača 1 EUR po delnici dividend.

 

V primeru dosega planiranih rezultatov, ki so opredeljeni v Strategiji družbe, v kar verjamemo, se s skladno z dodatnim izboljšanjem rezultatov, lahko v prihodnje delničarji obetajo tudi sorazmeren dvig višine izplačil dividend.

 

OCENA VREDNOSTI

Po podatkih Bloomberga, Capital IQ in Stern, so družbe konec februarja v razvitem svetu v panogi založništva vrednotene v mediani po 9,57 kratniku EV/EBITDA. Ob tej primerljivi predpostavki, znaša vrednost Mladinske knjige 52.030.617,09 EUR.

Dejstvo je, da je bila Skupina Mladinska knjiga uspešno finančno in poslovno prestrukturirana. S prestrukturiranjem, pa  se je močno povečala tudi vrednost lastniškega kapitala.

Vrednost kapitala, oziroma knjigovodska vrednost delnice MKZG, na dan 31.12.2021 znaša 26,74 EUR.

 

DRUŠTVO MDS PRIČAKUJE PREVZEMNO PONUDBO, KI BO ODRAŽALA POŠTENO VREDNOST DRUŽBE MKZ d.d.

 

V Društvu MDS smo enakega mnenja, kot so mnenja manjšinski delničarji – podpisniki Izjave, da DUTB v postopku prevzemne ponudbe lahko pridobi 100 % celotnega kapitala pod pogojem, da bo podana prevzemna cena, ki dejansko odraža pošteno vrednost družbe.

Menimo, da je cilj Republike Slovenije poštena pridobitev preostalih deležev in ne poskus izigravanja manjšinskih delničarjev s podajo nizke prevzemne ponudbe, katera podlaga bi bila napačna oz. neverodostojna ocena vrednosti družbe zunanjega ocenjevalca po naročilu večinskega lastnika.

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA

Datum skupščine: 
01.07.2021 - 13:00
Naslov: 
v dvorani Toneta Pavčka v pritličju Modre hiše Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska cesta 29, Ljubljana,
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d. d. za leto 2020 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2020, revizorjevim poročilom za poslovno leto 2020 k obema poročiloma in poročilom nadzornega sveta za leto 2020. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2020. Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta in zunanjih članov komisij nadzornega sveta v času epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

Delničarji MKZ kljub bilančnemu dobičku brez dividend, izvoljen nov član nadzornega sveta

Skupščina delničarjev je odločala o rednih zadevah, kot so seznanitev z letnim poročilom, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS) ter zmanjšanju plačil za NS v času epidemije COVID-19. Prav tako bo skupščina odločala o razporeditvi bilančnega dobička za preteklo leto, ki je znašal 820 tisoč EUR ter izvolila novega člana nadzornega sveta družbe. Predstavnika Društva MDS sta zastopala 69-971 delnic oz 9,46 % prisotnega kapitala na skupščini.

 

Ljubljana, 25. avgust 2020

 

Doseženi konsolidirani čisti prihodki od prodaje so bili glede na leto 2018 nižji za 1 %.

 

Nižji prihodki glede na leto 2018 so predvsem posledica odločitve ministrstva za šolstvo, s katero so učenci učna gradiva za drugi razred OŠ prejeli brezplačno in neposredno v šolah, in načrtovanega krčenja direktnih prodajnih poti in zavestne optimizacije obsega poslovanja na teh prodajnih poteh, pri čemer pa smo dodatno zniževali tudi stroške direktnih prodajnih poti in podpornih služb.

 

Skladno s sprejeto strategijo smo pri poslovanju z družbami na trgih JV Evrope z odprodajo zalog vzdrževali pozitivni denarni tok ter nadaljevali zmanjšanje izpostavljenosti do teh trgov.

 

Skupina MK je leto 2019 zaključila s konsolidiranim dobičkom iz poslovanja v višini 346.313 EUR ter s čistim dobičkom v višini 127.018 EUR.

 

S čistim dobičkom so poslovale družbe MK Založba, MK Trgovina, Cankarjeva založba, Grafika Soča, Mozaik knjiga, MK Sarajevo in MK Skopje. V MK Beogradu še naprej znižujemo čisto izgubo, zaradi upada maloprodaje ter nekoliko slabše prodaje novih knjižnih projektov pa še nismo dosegli planiranega pozitivnega poslovanja.

 

Delež kapitala v strukturi financiranja je konec leta 2019 znašal 50,9 %, kar pomeni, da je temeljna finančna struktura Skupine zdrava in stabilna.

 

Konec leta 2019 je bilo v 8 družbah Skupine MK 748 zaposlenih, kar je 42 manj kot konec leta 2018 in skladno z načrti.

 

Pomembnejši podatki o poslovanju Skupine MK Skupina MK

2019

2018

I 19/18

Čisti prihodki od prodaje

69.032.495

69.473.314

99

EBIT – Dobiček iz poslovanja

346.313

-738.667

-

Čisti dobiček

127.018

-947.516

-

Konsolidirani kapital

34.547.643

32.463.296

106

Knjigovodska vrednost delnice

28,04

26,35

106

Kapital/obveznosti

1,31

1,13

116

ROE – Donosnost kapitala

0,38%

-2,90%

-

Število zaposlenih konec leta

748

790

95

 

 

Bilančni dobiček ostaja nerazporejen

 

Bilančni dobiček poslovnega leta 2019 v višini 820.712 EUR ostaja nerazporejen, saj je bila družba prejemnica državne pomoči zaradi posledic pandemije COVID 19 in bi morebitno izplačilo pomenilo, da mora to pomoč vračati skupaj z obrestmi.

 

Prav tako pa sta razrešnico dobila tako Uprava kot Nadzorni svet družbe.

 

Izvoljen nov član nadzornega sveta

 

Za člana nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ki zastopa interese delničarjev je bil na predlog DUTB izvoljen g. Peter Kavčič, za mandatno dobo štirih let, ki prične teči z naslednjim dnem po sprejemu sklepa na skupščini delničarjev.

 

 

Sestanek na visoki ravni o prenosu lastništva Skupine Mladinska knjiga z DUTB na SDH

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: Sebastjan Morozov Teme:  mali delničarji Datum: Sobota, 1. februar 2020 Vir: TUKAJ

O možnostih prenosa lastništva Skupine Mladinska knjiga z Družbe za upravljanje terjatev bank na Slovenski državni holding bodo predstavniki več ministrstev razpravljali v prihodnjih dneh.

Skupina Mladinska knjiga, v kateri Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) obvladuje dobro polovico delnic, se že vrsto let spopada s težavami pri poslovanju. Kot prevzemna tarča je zanimiva predvsem zaradi številnih prodajaln, pri čemer so nekatere od njih na elitnih lokacijah. Prodajna mreža trenutno obsega 50 maloprodajnih enot, od katerih je 12 lastniških, in pet veleprodajnih centrov, od katerih so lastniški štirje.

V preteklosti so poskušale Skupino Mladinska knjiga banke upnice in nato DUTB večkrat prodati, a pri tem niso bile uspešne. Nato so se pojavile ideje, da bi nepremičnine oddelili na novoustanovljeno družbo in jih prodali, Skupina Mladinska knjiga pa bi se preselila na cenejše lokacije. Po oceni poznavalca razmer, ki ni želel biti imenovan, bi brez lastnih nepremičnin, kar pomeni, da bi jih morala najemati, Skupina Mladinska knjiga dolgoročno težko obstala na trgu.

Nenadomestljiv kulturni kapital

Že nekaj časa obstajajo tudi ideje, ki v zadnjem času postajajo vse glasnejše, da bi DUTB lastništvo v Skupini Mladinska knjiga prenesla na Slovenski državni holding (SDH). Po neuradnih podatkih bodo o tej ideji v februarju razpravljali predstavniki DUTB, Skupine Mladinska knjiga, ministrstva za finance in ministrstva za kulturo, sestanka pa bi se lahko udeležili tudi predstavniki gospodarskega ministrstva. Te informacije so na ministrstvu za kulturo potrdili: »Na to temo so na našo pobudo že stekli pogovori med ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Mladinsko knjigo. V prvi polovici februarja pa je že nekaj časa dogovorjen sestanek med drugimi ključnimi deležniki za iskanje rešitev.« Ob tem so poudarili, da gre v primeru Mladinske knjige za nenadomestljiv kulturni, nacionalni kapital slovenske osrednje velike založbe, ki vključuje lastništvo avtorskih pravic in zelo razvejeno knjigotrško mrežo po vsej Sloveniji. Mladinska knjiga je pomembna tudi v luči sejma v Bologni prihodnje leto in frankfurtskega knjižnega sejma leta 2022, ko bo Slovenija častna gostja.

Kot so pojasnili na DUTB, se v Skupini Mladinska knjiga izvaja postopek prestrukturiranja, odločitev o nadaljnjem upravljanju naložbe pa nameravajo sprejeti, ko bo ta končan. »Trenutno ne potekajo nobene aktivnosti glede prenosa naložbe z DUTB na SDH, pri čemer je odločitev o morebitnem prenosu v domeni lastnika DUTB (države, op. p.) in ga ne moremo komentirati,« so povedali na DUTB. Po neuradnih podatkih pa na DUTB nimajo nekih zadržkov, da bi se lastništvo Skupine Mladinska knjiga, katere ključni družbi sta MK Založba in MK Trgovina, preneslo na SDH. Ne nazadnje naj bi takšen predlog pripravljali tudi sami v okviru načrtovanih sprememb zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank, ki opredeljuje delovanje DUTB. Spremembe tega zakona so na DUTB v prvi vrsti predlagali s ciljem, da bi se lahko ukvarjali z gradnjo najemniških stanovanj in domov za ostarele, med drugim pa vključujejo tudi prenos lastništva nekaterih družb, ki so deloma že sanirane oziroma so na poti prestruktruriranja poslovanja, na SDH. Poleg Skupine Mladinska knjiga so takšne družbe še Farme Ihan, Mariborska livarna Maribor in Alpina.

Izboljšanje poslovanja

Poznič o Mladinski knjigi: Smo sredi postopka, da se naložba prenese na SDH

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: STA Teme:  mali delničarji, MKZ Datum: Sobota, 25. januar 2020 Vir: TUKAJ

Ministrstvo za kulturo je po besedah ministra Zorana Pozniča sredi postopka, da se naložba prenese z DUTB na SDH in s tem dobi status naložbe strateškega pomena. Na DUTB so medtem za STA zapisali, da "trenutno ne potekajo nobene aktivnosti glede prenosa naložbe na SDH."

"In da ne boste mislili, da je bil ta projekt enostaven, pri nas je še vedno zelo veliko birokratov, ki mislijo, da je kultura zgolj breme in nebodigatreba. Pa četudi bi tisti, ki so si lani že ogledovali mrežo poslovalnic Mladinske knjige po Sloveniji, iz njih naredili trgovine in obrate s hitro prehrano," je o nevarnosti, v kateri naj bi se znašla največja slovenska založba, tudi z okoli 50 knjigarnami, v današnjem intervjuju za Delo povedal Poznič.

"V družbi Mladinska knjiga Založba se izvaja postopek prestrukturiranja. "Odločitev o nadaljnjem upravljanju naložbe se bo v DUTB oblikovala, ko bo ta zaključen. Trenutno ne potekajo nobene aktivnosti glede prenosa naložbe iz DUTB na SDH, pri čemer je odločitev o morebitnem prenosu v domeni lastnika DUTB in ga ne moremo komentirati," so o prenosu zapisali v DUTB.

Glavni izvršni direktor DUTB Matej Pirc je pred časom v pogovoru za STA dejal, da je zgodba z Mladinsko knjigo zahtevna, saj deluje v specifični panogi, ki gre skozi intenzivno transformacijo. Prihodki družbe se že več let zmanjšujejo, družba ustvarja izgube, s tem pa kot nekaj več kot polovični lastnik "vsekakor ne moremo biti zadovoljni".

Skupščina Mladinske knjige - Negativno poslovanje in prestrukturiranje družbe

Delničarji Mladinske knjige Založba, d.d. so se danes sestali na 41. skupščini delničarjev, kjer so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v minulem letu. Delničarji so odločali zgolj o rednih zadevah, kot je podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS), imenovanju revizorja ter prejemkih NS, na predlog delničarja DUTB. Ker je družba v preteklem letu ustvarila izgubo, delničarji seveda niso odločali o delitvi bilančnega dobička. V Društvu Mali delničarji pričakujemo, da bo prestrukturiranje družbe in nova strategija vendarle prinesla nujno potrebne rezultate, saj le ti stagnirajo oziroma nazadujejo že predolgo časa.

 

Ljubljana, 20. avgust 2019


 

Negativno poslovanje v letu 2018

Če je še v letu 2017 družba zabeležila skromnih 54 tisoč EUR bilančnega dobička pa je poslovanje v letu 2018 bilo slabše, saj je družba zabeležila čisto izgubo v višini 876 tisoč EUR.

V letu 2018 je družba ustvarila 69,5 milijonov EUR prihodkov, kar predstavlja 2 % padec prihodkov, pri čemer padec izvira iz padca prihodkov na tujih trgih. EBIT je znašal -740 tisoč EUR, čisti poslovni izid pa je znašal -947 tisoč EUR, kar pomeni da je padla tudi knjigovodska vrednost delnice; na dan 31.12.2018 je le ta znašala 26,35 EUR (31.12.2017 je znašala 27,1 EUR).

V Društvu MDS se zavedamo, da so razmere v založništvu zaostrene, vendar družba nujno potrebuje nove pristope, ki bodo prinašali večjo dodano vrednost, slabe razmere pa ne smejo biti večletni razlog za negativne trende poslovanja.

 

Prestrukturiranje in nova strategija

Družba je pričela s procesom prestrukturiranja, pri čemer je število zaposlenih zmanjšala iz 872 na 790, NS pa je konec januarja 2019 sprejel novo strategijo z načrtom prestrukturiranja Skupine Mladinska knjiga. Nova strategija predvideva, da bo družba že v prihodnjem letu poslovala pozitivno, do leta 2022 pa naj bi prihodki zrasli na več kot 72 milijonov EUR in dobiček na 2,6 milijona EUR.

So upravi največjega založnika šteti dnevi?

Medij: SIOL Avtorji: Primož Cirman, Tomaž Modic Teme:  Mladinska knjiga, mali delničarji Datum: Ponedeljek, 1. april 2019 Ura: 04.00

Neuradno: začele so se priprave za selitev Mladinske knjige pod okrilje Slovenskega državnega holdinga (SDH). Kaj to pomeni za sanacijo največje domače založniške hiše?

Tri leta po tem, ko je Mladinska knjiga prešla v last Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znane kot slabe banke, je največja slovenska založba spet na začetku. Čeprav je uradno že dve leti v sanaciji, se že desetletje giblje v rdečih številkah. Ustvarja vedno manj prihodkov, lani pa je imela na ravni skupine 640.000 evrov izgube.

Zdaj bo breme njenega reševanja očitno prevzela država. Po naših informacijah se namreč na DUTB že pripravljajo na prenos dobrih 51 odstotkov delnic Mladinske knjige na Slovenski državni holding (SDH), krovnega upravljavca državnega premoženja. Gre za manever, ki ga je DUTB do zdaj izpeljal dvakrat:

  1. Leta 2016 je vlada Mira Cerarja DUTB odredila prenos terjatev do Save na SDH, s čimer je želela združiti hotelske zmogljivosti pod eno (državno) streho in preprečiti njihovo (raz)prodajo po delih.
  2. Dve leti pozneje pa je Cerarjeva vlada pod okrilje SDH prenesla tudi Koto, družbo za predelavo klavničnih odpadkov. S tem je želela Cerarjeva vlada zagotoviti, da bo v Sloveniji ostal obrat za ustrezno odstranjevanje poginulih živali.

Načrt, ki je v zraku že tri leta

O možnem prenosu Mladinske knjige na SDH se v političnih in kulturnih krogih govori že vsaj tri leta. Že konec 2016 so Društvo slovenskih pisateljev, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Slovenski center Pen in Slovenska matica na številne vladne in državne institucije naslovili poziv, naj MK Založba preide v last SDH. Le tako bi se lahko najbolje uresničeval tako imenovani nacionalni interes na področju knjige, so opozorili pisatelji, pesniki in prevajalci.

Foto: STAŠe januarja so z ministrstva za gospodarstvo za Siol.net pojasnili, da "na tem področju ne potekajo nobene aktivnosti". Tudi na DUTB so želeli najprej izboljšati poslovanje Mladinske knjige do leta 2022. A več virov nam je v zadnjih dneh potrdilo, da so načrte spremenili. Po zadnjih načrtih bi lahko Mladinska knjiga pod okrilje SDH prešla še pred poletjem.

Te možnosti na DUTB ne zanikajo. Pojasnili so, da je v skladu z zakonom možen tudi prenos njihove naložbe v Mladinski knjigi na SDH. Tudi v poročilu o poslovanju DUTB v zadnjem trimesečju lanskega leta, ki so ga poslali ministrstvu za finance, je mogoče prebrati, da bo pri Mladinski knjigi "morda izvedena podobna transakcija, kot je bila na primeru Koto".

V slabi banki nihče ne bo jokal za Mladinsko knjigo

Za to naj bi obstajala najmanj dva razloga. Prvi je povezan z dejstvom, da številni, predvsem v kulturniških krogih, v največji slovenski založbi vidijo podjetje posebnega pomena.

Po njihovem bi namreč le nadzorovani prenos Mladinske knjige pod okrilje države preprečil črni scenarij: razkosanje, prodajo ali celo stečaj, ki bi zaprl ključni založniški kanal za prodajo domačih knjig. Že več let namreč krožijo špekulacije, da nekatere vlagatelje, ki si ogledujejo Mladinsko knjigo, zanimajo predvsem nepremičnine na nekaterih najelitnejših lokacijah.

Slovesnost ob odkritju spomenika Borisu Pahorju leta 2017. Na fotografiji od leve proti desni: Peter Tomšič, Boris Pahor, Borut Pahor, ljubljanski podžupan Dejan Crnek in tedanji minister za kulturo Anton Peršak. Foto: MediaspeedDrugi razlog je, da v DUTB v resnici nikoli niso "posvojili" naložbe, ki so jo pred tremi leti kupili na dražbi od nekdanjega lastnika Zvon Ena Holdinga v stečaju. S sanacijo Mladinske knjige se niso pretirano ukvarjali. Čeprav je DUTB v začetku lanskega leta zamenjal nadzornike družbe, je dolgoletnega predsednika uprave Petra Tomšiča in člana uprave Marka Ručigaja, presenetljivo, pustil na položaju. Trenutno nadzorni svet Mladinske knjige vodi Matej Pirc, začasni glavni izvršni direktor DUTB.

Na DUTB priznavajo, da MK Založbi "v preteklih letih ni uspelo stabilizirati poslovanja in doseči pozitivnih rezultatov". "Glede na to, da se je plan prestrukturiranja sprejel in predstavil vsem zaposlenim šele pred kratkim, pričakujemo, da bo učinek prestrukturiranja najbolj viden v drugi polovici letošnjega leta, ki je tudi iz vidika sezone ključna za Skupino Mladinska knjiga, ter v vseh naslednjih letih," pojasnjujejo na DUTB. Program sanacije pripravlja svetovalna družba Deloitte.

Kaj pa odgovornost uprave?

A sogovorniki blizu DUTB in Mladinske knjige s prstom kažejo tudi na njeno upravo, ki naj bi v zadnjih mesecih na veliko lobirala za prehod pod okrilje SDH. Medtem ko je družba s prodajo logistične dejavnosti, ki jo je leta 2015 za 13 milijonov evrov prodala Pošti Slovenije, v finančnem smislu za zdaj še nad vodo, naj bi bila glavna težava poslovna sanacija.

Skupina Mladinska knjiga Založba je leta 2017 vknjižila dobrih 71 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je bilo tri odstotke manj kot v 2016 in pet odstotkov pod načrtom. Leto je končala s 378 tisoč evri čiste izgube. Še pred slabim desetletjem so prihodki znašali skoraj sto milijonov evrov.

Res je, da družba deluje v panogi, ki se zaradi tehnoloških sprememb in spremembe življenjskih navad krči. Finančna in gospodarska kriza sta velik udarec za domače založništvo, ki se podobno kot drugod v tujini bori za obstanek. A viri opozarjajo, da v Mladinski knjigi tudi po več letih še vedno nimajo jasnega načrta za prihodnost. "Vse se dela prepočasi. Lahko bi oddajali nepremičnino ali lastne prostore, a tega ne počnejo. Tudi program ostaja enak, kot je bil. S prenosom na SDH si želijo spet kupiti čas," pojasnjuje eden od sogovornikov.

Za 25 milijonov evrov nepremičnin

Mladinska knjiga ima sicer 60 knjigarn, ki so v središču Ljubljane in vseh večjih mestih po Sloveniji. Po zadnjih podatkih ima skupina v lasti nepremičnine, ki jih vrednoti na več kot 25 milijonov evrov. Ni izključeno, da je njihova tržna vrednost še višja.

Na DUTB so zato želeli nepremičnine oddeliti na posebno podjetje, ki bi ga odkupil DUTB, Mladinska knjiga pa bi od njega najemala nepremičnine, a do tega nikoli ni prišlo. Prevladal je namreč strah, da bi družba namesto obresti bankam plačevala višje najemnine. To bi dodatno obremenilo osnovno dejavnost, ki je v težavah, posledično pa bi bila družba manj zanimiva za morebitne kupce.

"Družba od pomladi aktivno in v sodelovanju s priznano mednarodno svetovalno družbo pripravlja celovito prenovo strategije in poslovnega modela s ciljem ohraniti temeljne dejavnosti založništva, knjigotrštva in komplementarne trgovine v obsegu in obliki, ki ju zahteva sodobni trg," so za Siol.net že konec lanskega leta povedali v Mladinski knjigi.

Na obzorju prevetritev vodstva skupine Mladinska knjiga

Medij: Dnevnik Avtorji: Sebastjan Morozov  Teme:  mali delničarji Datum: Sreda, 12. september 2018 Stran: 10

Po imenovanju treh novih nadzornikov v letošnjem letu v Mladinski knjiga Založbi lahko pričakujemo še zamenjavo vodstva. S prodajo skupine Mladinska knjiga, ki med drugim vključuje še Mladinsko knjigo Trgovino, v DUTB ne nameravajo hiteti. Najprej jo nameravajo sanirati.

Po imenovanju dveh svojih predstavnikov Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v nadzorni svet Mladinske knjige Založbe (MKZ) pred nekaj meseci in po imenovanju nekdanjega predsednika uprave Steklarne Hrastnik Andreja Božiča za nadzornika, lahko v prihodnjih mesecih pričakujemo prevetritev še v vodstveni posadki družbe, smo izvedeli neuradno. Večinski lastniški delež MKZ, s tem pa tudi skupine Mladinska knjiga (skupina MK), ki vključuje tudi Mladinsko knjigo Trgovino (MKT), je DUTB pridobila aprila 2016, ko je pobotala svojo terjatev do propadle družbe Zvon 2 in prevzela zastavljeni delež.

Kdo bi lahko nadomestil predsednika uprave Petra Tomšiča in člana uprave Marka Ručigaja, MKZ za zdaj še ni znano. Kakšen vodstveni kader bo konkretno potrebovala skupina MK, katere ključna družba je MKT, bo jasno na podlagi analize poslovanja, ki jo izvaja družba Deloitte. Neuradno pa se omenja, da bi morala imeti nova vodstvena posadka, pri čemer ni izključena zamenjava vodstvenega kadra na drugi ravni, izkušnje z založništvom in knjigotržništvom. Analiza bo pokazala tudi, kaj vse povzroča poslovanje v rdečih številkah, koliko knjig se proda na kvadratni meter, kako poslujejo številne posamezne poslovalnice in podobno.

Najprej sanacija, nato prodaja

Prodaja skupine MK z razvejano mrežo prodajaln za zdaj še ni predvidena. S ciljem čim večjega iztržka jo nameravajo v DUTB najprej sanirati. V nasprotnem primeru bi se lahko zgodilo, da bi v prodajnem postopku privabili predvsem nepremičninske trgovce, ki si želijo hitrega zaslužka. Analiza, ki jo pripravlja Deloitte, naj bi pokazala tudi, ali je smiselno obdržati vse poslovalnice oziroma ali jih je primerneje preseliti na druge, cenejše lokacije. Med možnimi scenariji, ki so se omenjali pred časom, je bila oddelitev mreže trgovin v novoustanovljeno družbo.

Poslovanje skupine MK, ki vključuje številne družbe, med drugim omenjeni MKZ in MKT ter Cankarjevo založbo, je lani zaostalo za načrti. Konsolidirani prihodki od prodaje so se znižali za tri odstotke, na 71,3 milijona evrov. V primerjavi z letom 2016 se je izguba sicer znižala za približno 60 odstotkov in je znašala 378.000 evrov. Celotna skupina je konec lanskega leta zaposlovala 872 delavcev. Za okrog štiri odstotke, na 19,8 milijona evrov, se je znižala tudi prodaja MK Založbe, medtem ko je bila prodaja MK Trgovine nižja za odstotek in je znašala 52,63 milijona evrov.

Mladinska knjiga Založba - delničarji brez dividend za 2017, imenovan nov član Nadzornega sveta

Delničarji Mladinske knjige Založba, d.d. so se na današnji skupščini seznanili z letnim poročilom za leto 2017 ter podelili razrešnico Upravi ter Nadzornemu svetu (NS). Skupščina je potrdila osnovni predlog Uprave in NS, da se ves bilančni dobiček za leto 2017 ne deli ter prenese v naslednje poslovno leto. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala delničarje - lastnike 55.000 delnic oziroma 4,5% celotnega kapitala oz 5,78 % prisotnega kapitala na skupščini.

 

Ljubljana, 23. avgust 2018


 

Poslovanje MKZ v letu 2017 slabše kot leto poprej, prihodki Skupine MK upadajo iz leta v leto 

Doseženi konsolidirani čisti prihodki družbe od prodaje v višini 71.128.876 EUR so bili glede na leto 2016 nižji za 3 %, glede na plan pa za 5 %. Nižji prihodki v primerjavi z letom 2016 so posledica krčenja direktnih prodajnih poti, ki je bilo večje od načrtovanega. Delež čistih prihodkov od prodaje, ki jih je Skupina MK dosegla na trgih Jugovzhodne Evrope, se je znižal s 13,3 % v letu 2016 na 12,7 % v letu 2017. 

Družba je leto 2017 zaključila z izgubo iz poslovanja v višini 259.799 EUR in čistim bilančnim dobičkom v višini 54.043 EUR.

Skupina MK je leto 2017 zaključila s konsolidirano izgubo iz poslovanja v višini 212.386 EUR ter čisto izgubo v višini 378.297 EUR. Dosežena čista izguba je bila za 61 % nižja kot v letu 2016, plan pa ni bil dosežen. V letu 2017 je Skupina ustvarila negativen denarni tok zaradi 3 milijonov EUR  vrednih naložb v računalniško programsko opremo ter tiskarske stroje. Zaradi negativnega toka so povečali tako kratkoročne kot dolgoročne finančne obveznosti. Dolgoročnih posojil so imeli konec prejšnjega leta 4,5 milijona EUR (zavarovana z menicami in hipotekami na nepremičninah), kar je 11 odstotkov več kot leta 2016, kratkoročna posojila so lani povečali za 1,3 milijona evrov in jih imajo za slabe 3 milijone EUR. 

Po besedah Uprave, glede na trende na trgu in dolgoročne spremembe nakupnih navad potrošnikov, povezane z novimi atraktivnimi načini preživljanja prostega časa in novimi tehnologijami, v celotni Skupini za izkoriščanje novih (predvsem tržnih) priložnosti potekajo razvojno-marketinški projekti, njihovi učinki pa se bodo kazali postopno v daljšem časovnem obdobju in za zdaj še ne nadomeščajo dovolj izpadov klasične prodaje. Pospešujejo se tudi aktivnosti za doseganje začrtanega obsega poslovnih aktivnosti. Prenovljeni poslovni model podjetja naj bi po določenem krajšem prehodnem obdobju spet omogočal dolgoročno vzdržno poslovanje založbe in Skupine v bistveno spremenjenih poslovnih in tržnih razmerah. S tem v zvezi za zdaj ostaja še vedno odprto tudi strateško lastništvo založbe in Skupine.

 

Polemično o delu Nadzornega sveta in Uprave, na koncu le podeljena razrešnica

Ob obravnavi poslovnih rezultatov ter predstavitvi Letnega poročila za 2017, spričo upadanja prihodkov družbe in Skupine, nedoseganja poslovnih načrtov ter izgube, se je na skupščini v okviru nasprotnega predloga malega delničarja Marka Potočnika razvila polemična razprava o odgovornosti in delu dosedanje Uprave in NS, ki je podal nasprotni predlog o nepodelitvi razrešnice organom vodenja in upravljanja. Kot je argumentiral svoj nasprotni predlog, poslovni rezultati zadnjih let niso zadovoljivi in so zaskrbljujoči. Delo nadzornika je odgovornost do družbe, lastnikov, zaposlenih in ne privilegij. Delničarjem se iz leta v leto ob negativnem poslovanju niža vrednost kapitala, ne da bi za razliko od organov, ki vodijo in upravljajo družbo prejeli nagrado.

Kljub polemičnim tonom so delničarji podelili razrešnico Upravi in NS za leto 2017 in sicer je ZA glasovalo 73 % prisotnih delničarjev.

 

Bilančni dobiček le 54.043 EUR – delničarji ostali brez dividend za leto 2017 

Družba je leto 2017 zaključila z izgubo iz poslovanja v višini 259.799 EUR in čistim bilančnim dobičkom v višini 54.043 EUR. Delničarji so podprli osnovni predlog Uprave in NS, da se bilančni dobiček za leto 2017 ne deli in prenese v naslednje poslovno leto.

 

Imenovan revizor za 2018

Za revizorja za leto 2018 so delničarji potrdili revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o.

 

Imenovan član NS iz DUTB

Delničarji so za novega člana NS na predlog DUTB imenovali g. Andreja Božiča, nekdanjega direktorja Steklarne Hrastnik. 

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.